Arapça Sülâsi Fiiller Aksâm-ı Seb‘a
Sülâsî fiiller

Arapçada fiiller, en az üç harften oluşmaktadır.
Üç harften oluşan fiillere, “üç harfli” anlamında “sülâsî” diyoruz.
Sülâsî fiiller, yapısal özelliklerine göre yedi farklı ad altında kümelenirler.
Bu yedi kümenin tümünü ifade etmek için aksâm-ı seb‘a (yedi grup -fiil-) kavramı kullanılır.
Üç harfli fiillere bir, iki ya da üç harf eklemek suretiyle yeni fiiller elde edilir.
Bu tür fiillere ise, “sülâsî fiile harf eklenerek elde edilmiş” anlamında “sülâsî mezîd” fiil denir. Eklenen harfle birlikte sülâsî fiilin anlamı da değişir.

Aksâm-ı Seb‘a

Sülâsî fiiller, yapısal özelliklerine göre yedi farklı ad altında kümelenirler.
Bu yedi kümenin tümünü ifade etmek için aksâm-ı seb‘a (yedi grup -fiil-) kavramı kullanılır.
Sülâsî fiiller önce yapılarında illetli harf yani ( ا - و - ي ) bulundurup bulundurmamalarına göre ikiye ayrılır:
1. Sahîh Fiiller: Yapısında illetli harf bulundurmayan fiiller.
2. Mu‘tell Fiiller: Yapısında illetli harf bulunduran fiiller.

I. Sahih Fiiller: Kendi içinde biçimlerine göre üç gruba ayrılır:
1. Sâlim Fiil: Yapısında hemze veya şedde bulunmayan sahîh fiillerdir.
كَتَبَ yazdı / شَرِبَ içti / جَلَسَ oturdu gibi.
2. Mudâ‘‘af Fiil: Yapısında şedde bulunan sahîh fiillerdir.
مَدَّ uzattı / فَرَّ kaçtı / شَدَّ çekti gibi.
3. Mehmûz Fiil: Yapısında hemze bulunan fiillerdir.
Hemzenin fiilin başında, ortasında veya sonunda oluşuna göre mehmûz fiiller üçe ayrılır.
• Mehmûzu’l-Fâ: İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i hemzeli olan fiillerdir.
أَكَلَ (ekele) yedi / أَمَرَ (emera) emretti
• Mehmûzu’l ‘Ayn: Orta harfi, yani ikinci harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i hemzeli olan fiillerdir.
سَأَلَ (se’ele) sordu / سَئِمَ (se’ime) bıktı
• Mehmûzu’l-Lâm: Son harfi, yani lâmu'l-fi‘l’i hemzeli olan fiillerdir.
قَرَأَ (kara’e) okudu / بَرَأَ (bera’e) yarattı gibi.

II. Mu‘tell Fiiller: Yapısında illetli harf bulunan fiillere mu‘tell fiiller denir.
Mu‘tell fiiller dörde ayrılır.
1. Misal Fiil: İlk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere misal fiiller denir.
Misal fiiller bu illetli harfin vav ( و ) ya da ye ( ي ) oluşuna göre ikiye ayrılır:
• Misâl-i Vâvî: İlletli harfi vâv olan misâl fiillerdir.
وَجَدَ (vecede) buldu / وَصَلَ (vasale) vardı, ulaştı / وَقَفَ (vakafe) durdu
• Misâl-i Yâ’î: İlletli harfi ye olan misal fiillerdir.
يَسُرَ (yesura) kolaylaştı / يَنَعَ (yene‘a) olgunlaştı gibi.
2. Ecvef Fiil: Orta harfi, yani ‘aynu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere ecvef fiiller denir.
Ecvef fiiller bu illetli harfin vav ya da ye oluşuna göre ikiye ayrılır.
Ortada bulunan ve zorunlu olarak elif görünen (nedeni ecvef fiiller işlenirken anlatılacaktır) illetli harfin aslı vâv ise bu tür fiile ecvef-i vâvî; ortada bulunan ve zorunlu olarak elif görünen illetli harfin aslı ye ise bu tür fiile ecvef-i yâ’i adı verilir.
• Ecvef-i Vâvî:
صامَ (sâme) oruç tuttu / قامَ (kâme) kalktı
• Ecvef-i Yâ’î:
سالَ (sâle) aktı / باعَ (bâ‘a) sattı gibi.
3. Nâkıs Fiil: Son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i illetli olan fiillere nâkıs fiiller denir.
Nâkıs fiiller, elif-i memdûde veya elif-i maksûre olarak görünen bu illetli harfin aslının vav ya da ye oluşuna göre ikiye ayrılır. Sonda bulunan illetli harfin aslı vâv ise nâkıs-ı vâvî, ye ise nâkıs-ı yâ’î adı verilir.
• Nâkıs-ı Vâvî:
دَعا (de‘â) çağırdı
• Nâkıs-ı Yâ’î:
رَمى (remâ) fırlattı, attı gibi.
4. Lefîf Fiiller: Yapısında iki tane illetli harf bulunduran fiillerdir.
Lefîf fiiller bu illetli harflerin bulundukları yere göre ikiye ayrılır.
İlk ve son harfi illetli ise Lefîf Mefrûk, yani araları açık olan lefîf; illetli harfler yan yana ise Lefîf Makrûn, yani bitişik lefîf adı verilir.
• Lefîf Mefrûk:
وَفَى (vefâ) vefalı oldu
• Lefîf Makrûn:
رَوى (revâ) rivayet etti, anlattı gibi.
Sülâsî fiillerin sahîh ve mu‘tell çeşitlerinden oluşan bu yedi türüne birden aksâm-ı seb‘a ( الأقسام السبعة ) adı verilir.
Sahîh Fiiller:
1. Sâlim Fiil:
Sâlim fiilin, yapısında hemze ve şedde bulunmayan sahîh fiil olduğunu görmüş ve birinci bölümde bu gruba ait bir fiil olan كَتَبَ fiilinin mâzî (di’li geçmiş zaman kipi) çekimini öğrenmiştik.
Şimdi ise sâlim bir fiilin muzâri çekimini inceleyeceğiz.
Muzâri kelimesi, Türkçedeki hem geniş zaman, hem de şimdiki zaman kipi yerinde kullanılan bir kavramdır.
Bu yapıdaki fiilin hangi zaman kipine ait olduğu, genellikle beraberinde kullanılan zaman zarfları vasıtasıyla anlaşılır.
Mâzî bir sülâsî fiil, başına ي (ye) harfi getirilerek muzâri’ye (geniş zaman veya şimdiki zaman formuna) çevrilir.
Mâzî fiilin başına gelen bu يَ (ye) harfine “muzâraat yâ’sı” denir.

TürKalıpKökMastarİsmi FailEmirMuzariMaziTercüme
TürKalıpKökMastarİsmi FailEmirMuzariMaziTercüme
Nakıs fiilح م ىحِمايةً (مِن)يحْميحمى… den korudu
Ecvef fiilق ا لقوْلاًيقُولُقَالَ… e söyledi
Salim fiilر غ برغْبةً (فِي)يَرْغَبُرَغِبَ… i istedi
Misal fiilآ ل مإيلاماًيُؤْلِمُآلَمَAcı verdi
Salim fiilر ح ميَرْحَمُرَحِمَAcıdı
Salim fiilش ر حيَشْرَحُشَرَحَAçıkladı
Salim fiilك ش فيَكْشِفُكَشَفَAçtı
Nakıs fiilع ف اعفا ( عَن )يَعفوُعفاAffetti (birini)
Nakıs fiilب ك ىبُكاءًيَبْكِيبَكَىAğladı
Ecvef fiilع ا دعادَ (إلى/ل )يعُودُعادَAit oldu; döndü (bir yere, birine)
Lefif fiilوع ىوَعَىAklında tuttu
Ecvef fiilس ا ليَسيلُسالَAktı
Salim fiilذ ر فيَذْرِفُذَرَفَAktı (göz yaşları), (göz yaşını) akıttı
Nakıs fiilج ر ىجرياناًيجْريجَرَىAktı,koştu
Salim fiilس خ رسَخِر ( من )يَسْخَرُسَخِرAlay etti (biri ya da bir şey ile )
Mehmuz fiilأ خ ذيَأْخُذُأخَذَAldı
Salim fiilف ه ميَ‍فْهَمُفَهِمَAnladı
Nakıs fiilح ك ىحِكايةًيَحْكِيحَكَىAnlatdı
Salim fiilد ه سيَدْهَسُدَهَسَAraba vs. ezdi
Salim fiilب ح ثيَ‍بْحَثُبَحَثَAradı
Salim fiilب ح ثبَحَثَ ( عَن )يَبْحَثُبَحَثَAramak, araştırmak ( bir şeyi, birini)
Ecvef fiilز ا دزِيادةًيَزِيدُزَادَArttı, arttırdı, çoğaldı
Nakıs fiilر م ىيَ‍رْمِيُرَمَىَAttı, fırlattı
Ecvef fiilص ا دصيْداًيَصِيدُصادَAvladı, yakaladı
Salim fiilق س مقسْماًيَقْسِمُقَسَمَAyırdı, pay verdi
Salim fiilن ه رينْهَرُنَهَرَAzarladı, payladı
Ecvef fiilص ا حيَصيحُصاحَBağırdı
Salim fiilر ب طربْطاًيَرْبِطُرَبَطَBağladı
Salim fiilذ ك ريَذْكُرُذَكَرَBahsetti, zikretti; hatırladı
Salim fiilن ظ ريَ‍ـنْظُرُنَظَرَBaktı
Nakıs fiilر ع ىيَرْعىَرَعَىBaktı, ilgilendi, güttü
Salim fiilن ج حيَنْجَحُنَجَحَBaşarılı oldu
Mehmuz fiilب د أبَدْءاًيبْدأُبدأBaşladı
Salim fiilظ ه رظُهُوراًيظْهرُظَهَرَBelirdi, ortaya çıktı
Mudaaf fiilن ص صنصّاًيَنُصُّنَصَّBelirledi, şart koştu
Mehmuz fiilس ئ ميَسْأَمُسَئِمَBıktı, usandı
Mudaaf fiilم ل لمللاًيَمَلُّمَلَّBıktı, usandı
Nakıs fiilد ر ىدِرايةًيَدْرِيدَرَىBildi
Salim fiilع ل ميَ‍عْلَمُعَلِمَBildi
Salim fiilع ر فعِرفاناًيعْرِفُعَرَفَBildi, tanıdı
Nakıs fiilب ن ىبِناءًيَبْنِيبَنَىBina etti, kurdu, dikti
Salim fiilر ك بيَ‍رْكَبُرَكِبَBindi
Salim fiilر ک بيَرْكَبُرَکِبَBindi
Salim fiilن ط حنطْحاًيَنْطَحُنَطَحَBindirdi, tosladı
Salim fiilغ ر قغرَقاً (فِي)يَغْرَقُغَرِقَBoğuldu, suya battı
Misal fiilو ج ديَ‍جِدُوَجَدَBuldu
Misal fiilو ق عوُقُوعاً (عَلَى)يَقَعُوَقَعَBulundu (coğrafi konum)
Salim fiilك ب ريَكْبُرُكَبُرَBüyüdü
Nakıs fiilن م ايَنْمونَماBüyüdü
Nakıs fiilن م ايَنْمونَماBüyüdü
Salim fiilع ز فعَزَفَ ( على )يَعْزِفُعَزَفَÇaldı (müzik aletini)
Mudaaf fiilر ن نيَرِنُّرَنَّÇaldı (Zil, telefon vb.)
Salim fiilط ر قيَطْرُقُطَرَقَÇaldı, vurdu (kapı vb.)
Salim fiilع م ليَ‍عْمَلُعَمِلَÇalıştı
Mudaaf fiilد ق قيَدُقُّدَقَّÇalmak (kapı vb.) ; atmak, vurmak (nabız)
Salim fiilج ذ بجذْباًيَجْذِبُجَذَبَÇekti, cezbetti
Salim fiilص ر فيَصْرِفُصَرَفَÇekti, harcadı
Salim fiilص ر خصُراخاً / صَرِيخاًيَصْرُخُصَرَخَÇığlık attı, bağırdı
Salim fiilخ ل عيَخْلَعُخَلَعَÇıkardı (ayakkabı vb. )
Salim fiilخ ر جيَ‍خْرُجُخَرَجَÇıktı
Salim fiilق ب حقُبْحاًيَقْبُحُقَبُحَÇirkin oldu, kötüleşdi
Mudaaf fiilح ل ليَحُلُّحَلَّÇözdü (problem, sorun, bilmece vb.)
Mudaaf fiilف ك كفكّاًيفُكُّفَكَّÇözdü, açtı; bozdu (para)
Nakıs fiilب ل ابِلاءًيَبْلُوبَلاَDenedi, tecrübe etti
Mehmuz fiilس أ ليَسْأَلُسَأَلَDiledi, istedi; sordu
Mehmuz fiilه د أهُدُوءاًيهْدأْهَدَأَDindi, sakinleşti
Misal fiilو ل دوِلادةًيُولَدُوُلَدَDoğdu
Mudaaf fiilم س سيَمُسُّ / يَمَسُّمَسَّDokundu, değdi
Mehmuz fiilم ل أيَمْلَأُمَلَأَDoldurdu
Mudaaf fiilص ب بيَصُبُّصَبَّDöktü (birşeyi … içine)
Ecvef fiilد ا ريَدُورُدَارَDöndü
Salim fiilر ج عيَ‍رْجِعُرَجَعَDöndü
Nakıs fiilد ع ادُعاءاًيَدْعُودَعَاDua etti, çağırdı
Misal fiilو ق فوقْفاًيقِفُوَقَفَDurdu
Salim fiilس م عسمْعاًيسْمعُسمِعَDuydu, işitti, dinledi
Salim fiilص ل حيَصْلُحُصَلَحَDüzgün oldu, uygun oldu
Salim fiilز ر عزرْعاًيَزْرَعُزَرَعَEkin ekti
Salim fiilن ق صنقْصاً / نُقْصاناًيَنْقُصُنَقَصَEksildi, eksiltti
Salim fiilح ر ثيَحْرِثُحَرَثَEkti (ekin) , toprağı sürdü
Ecvef fiilن ا ليَنالُنالَElde etmek, kazanmak
Salim fiilظ ف ريَظْفَرُظَفِرَElde etti, kazandı
Salim fiilح ص لحُصُولاً (عَلَى)يحْصُلُحَصَلَElde etti, sahip oldu, aldı (bir şeyi)
Mehmuz fiilأ م نأمناًيأْمَنُأمِنَEmin oldu
Mehmuz fiilأ م ريَأْمُرُأمَرَEmretti, buyurdu
Salim fiilق ل قيَقْلقَقَلِقَEndişeli oldu, tedirgin oldu
Ecvef fiilذ ا بذوَباناًيَذُوبُذابَEridi
Salim fiilص ه ريَصْهَرَصَهَرَEridi
Mudaaf fiilه ب بهُبُوباًيَهُبُّهَبَّEsdi
Salim fiilح ف ظیَحْفَظُحَفِظَEzberledi; korudu, sakladı
Ecvef fiilد ا سدوْسًيَدُوسُداسَEzdi, çiğnedi
Salim fiilل م حلمحاًيلْمَحُلَمَحَFark etti
Salim fiilس ه رسَهَراًيَسْهَرُسَهِرَGeceyi uykusuz geçirdi
Nakıs fiilم ض ىيَمْضِيمَضَىGeçti
Mudaaf fiilم ر رمَرَّ ( على )يَمُرَّمَرَّGeçti (üzerinden)
Salim fiilع ب ريَعْبُرُعَبَرَGeçti (karşıdan karşıya)
Nakıs fiilم ض ىيَمْضِيمَضَىGeçti (zaman, vakit, dönem vb.)
Mudaaf fiilم ر رمَرَّ ( على,بِ )يَمُرُّمَرَّGeçti, uğradı (bir yere veya birine)
Mehmuz fiilج ا ءيَ‍جِيءُجَاءَGeldi
Salim fiilح ض رحُضُوراًيَحْضُرُحَضَرَGeldi
Salim fiilق د مقُدُوماًيَقْدَمُقَدِمَGeldi
Misal fiilو ف ديَفِدُوَفَدَGeldi
Mehmuz fiilأ ت ىإتْياناً (بِ)يأْتيأتَىGeldi, getirdi
Mudaaf fiilح ل ليَحِلُحَلَّGeldi, girdi
Ecvef fiilع ا ديعَودُعادَGeri döndü
Salim fiilد خ ليَ‍دْخُلُدَخَلَGirdi
Salim fiilذ ه بيَ‍ذْهَبُذَهَبَGitti
Salim fiilل ب سيَلْبسَلَبِسَGiydi
Mehmuz fiilر أ ىرُؤْيَةَيرىرَأىَGördü
Mudaaf fiilد ل لدَلَّ (على)يَدُلُّدَلَّGösterdi, delâlet etti (bir şeyi, bir şeye)
Mehmuz fiilب د أبدْءاًيبْدأُبَدَأGötürdü
Salim fiilق د رقُدرةًيقْدِرُقَدَرَGücü yetti, muktedir oldu
Salim fiilض ح كضَحِكَ ( على )يَضْحَكُضَحِكَGüldü (birine, bir şeye)
Salim fiilس ل ميَسْلَمُسَلِمَGüvende oldu, esenlik içinde oldu
Misal fiilو ث قوَثِقَ ( ب )يَثِقُوَثِقَGüvendi (birine)
Salim fiilح س نيَحْسُنُحَسُنَGüzel oldu, güzelleşti
Salim fiilم ر ضمرضاًيمْرضُمَرِضَHastalandı
Salim fiilح ز ميَحْزِمُحَزَمَHazırladı (eşyayı, valizi) , bağladı, toparladı
Mudaaf fiilق ص صيَقُصُّقَصَّHikaye anlattı
Salim fiilش ع رشُعُورا (ب)يشْعُرُشَعَرَHissetti
Salim fiilص ح بصُحْبةًيَصْحبُصَحِبَHoş karşıladı
Mudaaf fiilع ض ضيَ‍عَضُّعَضَّIsırdı
Salim fiilش ر بيَ‍شْرَبُشَرِبَİçti
Misal fiilو ه بيَهَبُوَهَبَİhsan etti, bağışladı
Nakıs fiilع ن ىيَعنِعنىİlgilendi
Misal fiilآ م نيَ‍ـؤْمِنُآمَنَİnandı
Mudaaf fiilر ق قرِقَّةًيَرِقُّرَقَّİnce oldu, acıdı
Salim fiilن ز ليَ‍نْزِلُنَزَلَİndi
Salim fiilط ل بطلباًيطْلُبُطَلَبَİstedi
Mehmuz fiilش ا ءشيْءاًيَشاءُشاءَİstedi,arzuladı
Salim fiilر م زيَرْمُزُرَمَزَİşaret etti
Nakıs fiilش ف ىيَشْفيشَفىİyileşti
Mehmuz fiilأ ذ نيَأْذَنُأذِنَİzin verdi
Lefif fiilو ل يوَلِيَİzledi
Nakıs fiilت ل اتِلاوةًيَتْلُوتَلاَİzledi, okudu
Salim fiilق ب ليَقْبلَقَبِلَKabul etti
Ecvef fiilف ا تفات ( من )يَفوتُفاتKaçırdı (bir şeyi, uçak, otobüs, tren vb.)
Mudaaf fiilف ر ريَ‍ـفِرُّفَرَّKaçtı
Nakıs fiilب ق يبقاءاًيبْقىبَقِيَKaldı
Salim fiilم ك ثيَمْكُثُمَكَثَKaldı
Salim fiilر ف عرَفْعاًيرْفعُرَفَعَKaldırdı
Ecvef fiilق ا مقِياماًيَقُومُقامَKalktı, dikildi, gerçekleştirdi
Salim fiilن ه ضيَنْهَضُنَهَضَKalktı, uyandı
Salim fiilغ ل قيَغْلِقُغَلَقَkapadı (kapı vb.)
Salim fiilخ ط فيَخْطِفُخَطَفَKapıp kaçtı
Salim fiilم ز جمزْجاًيَمزُجُمَزَجَKarıştırdı
Salim fiilخ ل طيَخْلِطُخَلَطَKarıştırdı, çırptı
Salim fiilل ق يلِقاءًيَلْقَىلَقِيَKarşılaştı, buluştu
Mudaaf fiilر د درَدّاًيَرُدُّرَدَّKarşılık verdi, cevap verdi
Lefif fiilط و ىطَوَىKatladı
Salim fiilخ س رخسْراناًيخْسَرُخَسِرَKaybetdi, zarar verdi
Salim fiilف ق دفقْداً / فِقداناًيَفْقِدُفَقَدَKaybetti, yitirdi
Ecvef fiilغ ا بغِياباً / غيْباًيَغِيبُغابَKayboldu bulunmadı, gelmedi
Mudaaf fiilض ل لضَلالاً / ضلالَةًيضِلُّضَلَّKayboldu, saptı
Ecvef fiilت ا هتِيهاًيَتِيهُتاهَKayboldu, yolunu kaybetti
Nakıs fiilغ ل ىيَغْلِيغَلَىKaynadı
Ecvef fiilف ا زيفَوزُفازَKazandı
Salim fiilك س بكَسباًيكْسِبُكَسَبَKazandı
Salim fiilق ط عيَ‍ـقْطَعُقَطَعَKesti
Salim fiilذ ب حذبْحاًيَذْبَحُذَبَحَKesti, kurban etti, boğazladı
Salim fiilج ع لجعْلاًيَجْعَلُجَعَلَKıldı, etti, eyledi, yaptı
Ecvef fiilل ا ملوْماًيَلُومُلاَمَKınadı
Salim fiilك س ريَ‍ـكْسِرُكَسَرَKırdı
Salim fiilغ ض بيَ‍ـْضَبُغَضِبَKızdı
Mudaaf fiilش م مشمّاًيَشُمُّشَمَّKokladı
Misal fiilي س ريَيْسَرُيَسُرَKolaylaştı
Salim fiilن ز لنَزَلَ ( في )يَنْزِلُنَزَلَKonakladı (bir yerde)
Salim fiilن ط قنُطقاًينْطِقُنَطَقَKonuştu
Salim fiilق ط فقطْفاً / قُطُوفاًيَقْطِفُقَطَفَKopardı, topladı
Nakıs fiilخ ش ييَخْشَىخَشِيَKorktu
Ecvef fiilخ ا فخوْفاً / مَخَافَةًيخافُخافَKorktu,endişe etti
Salim fiilح ف ظيَ‍حْفَظُحَفِظَKorudu
Salim fiilح ر سيَحْرُسُحَرَسَKorudu, gözetti
Nakıs fiilج ر ييَجْرِيجَرَيKoştu
Salim fiilر ك ضيَرْكُضُرَكَضَKoştu
Nakıs fiilس ع ىسعْياًيَسْعىسَعَىKoştu, çalıştı, çabaladı
Salim fiilط ر دطرْداًيَطْرُدُطَرَدَKovdu
Misal fiilو ض عوضْعاًيضعُوضَعَKoydu
Salim fiilع ك فعَكَفَ ( في / على )يَعْكُفُ / يَعكِفُعَكَفَKoyuldu (bir şeye)
Mehmuz fiilس ا ءسوْءاًيَسُوءُساءَKötü oldu
Nakıs fiilن ج انجاةً (مِن)يَنْجُونَجاKurtuldu
Misal fiilي ب سيَيْبَسُيَبِسَKurudu
Ecvef fiilط ا بطِيبَةًيطِيبُطابِLezzetli oldu, temiz oldu
Ecvef fiilق ا دقِيادةًيَقُودُقادَLiderlik etti, rehberlik etti
Salim fiilش غ لشُغْلاًيَشْغَلُشَغَلَMeşgul etti
Nakıs fiilج ن ىيَجْنِيجَنَىMeyveyi kopardı, topladı
Salim fiilف ح صيَفحْصَفَحَصَMuayene etti
Salim fiilس ع ديَسْعَدُسَعِدَMutlu oldu, memnun oldu
Mudaaf fiilش ق قيَيَشْقَىشَقِMutsuz oldu
Ecvef fiilن ا لنيْلاًيَنالُنالَNail oldu,erişti
Salim fiilن ص حيَنْصَحُنَصَحَNasihat etti
Lefif fiilن و ىنَوَىNiyet etti
Mehmuz fiilق ر أيَ‍ـقْرَأُقَرَأَOkudu
Salim fiilد ر سدِراسَةًيدْرُسُدَرَسَOkudu, öğrenim gördü, tahsil etti
Ecvef fiilك ا نيَكونُكانَOldu
Salim fiilح د ثحُدُوثًيحْدُثُحَدَثَOldu, meydana geldi
Nakıs fiilج ر ىيَجْريجَرَىOldu, vaki oldu, ortaya çıktı
Salim fiilح د ثيَحْدُثُحَدَثَOldu, vuku buldu
Salim fiilن ض جنَضْجاًيَنْضَجُنَضِجَOlgunlaştı
Misal fiilي ن عيَيْنَعُيَنَعَOlgunlaştı
Ecvef fiilص ا ميَ‍صُومُصَامَOruç tuttu
Salim fiilج ل سيَ‍ـجْلِسُجَلَسَOturdu
Salim fiilق ع ديَقْعدُقَعَدَOturdu
Salim fiilس ك نسكَنَ ( بِ / في )يَسْكُنُسكَنَOturdu, ikamet etti, (bir yerde) yaşamak
Salim fiilف ق عيَفْقعَفَقَعَOydu (Göz vb. )
Salim fiilل ع بيَلْعَبُلَعِبَOynadı
Salim fiilر ق صرقْصاًيَرْقُصُرَقَصَOynadı, dans etti
Salim fiilد ف عيَ‍ـدْفَعُدَفَعَÖdedi
Ecvef fiilم ا تيَوتُماتَÖldü
Salim fiilق ت ليَ‍ـقْـتُـلُيَ‍ـقْـتُـلُقَـتَلَÖldürdü
Salim fiilم د حيَ‍ـمْدَحُمَدَحَÖvdü, methettti
Mudaaf fiilح ن نحنِينايَحِنُّحَنَّÖzledi
Salim fiilل م علمعاً / لمعاناًيَلْمَعُلَمَعَParladı, ışıldadı
Mehmuz fiilص د أيَصْدَأُصَدَأَPaslandı
Salim fiilط ب خطبْخاًيَطْبَخُطَبَخَPişirdi
Salim fiilن د ميَ‍ـنْدَمُنَدِمَPişman oldu
Nakıs fiilر ض يرَضِيَ ( عَن )يَرْضَىرَضِيَRazı oldu (birinden)
Mehmuz fiilأ ب ىإباءاًيأْبَىأبَىRed etti, kabul etmedi
Salim fiilر ف ضيَرْفضُرَفَضَReddetti, kabul etmedi
Salim fiilر س ميَرْسُمُرَسَمَResim yaptı, resmetti
Salim fiilح ج زحجْزاًيحْجُزُحَجَزَRezerve etti, ayırdı
Salim fiilر ز قرِزْقاًيَرْزُقُرَزَقَRızıklandırdı, rızık verdi
Lefif fiilر و ىرَوَىRivayet etti
Salim fiilك ت ميَكْتُمُكَتَمَSakladı, gizledi
Salim fiilه ج مهَجَم ( علی )يَهْجُمهَجَمSaldırdı (birine bir şeye)
Salim fiilح س بحِسْباناًيحْسبُحَسِبَSandı, zannetti
Mudaaf fiilل ف فلفاًيَلُفُّلَفَّSardı, doladı, kapladı, döndü (etrafında, bir yöne)
Ecvef fiilب ا عيَبيعُباعَSattı
Nakıs fiilغ ز ايَغْزوغَزاSavaştı, gaza yaptı
Mudaaf fiilع د ديَعُدُّعَدَّSaydı
Salim fiilس ج ديَسْجُدُسَجَدَSecde etti
Salim fiilس م نسِمَناًيَسْمَنُسَمِنِSemizleşti, şişmanladı
Misal fiilو د ديَوَدُّوَدَّSevdi, istedi
Salim fiilف ر حفَرَحاً (بِ)يَفرَحُفَرِحَSevindi
Mudaaf fiilس ر ريَسُرُّسَرَّSevindirdi
Ecvef fiilس ا قيَسُوقُساقَSevketti, sürdü
Salim fiilك ر هكراهَةًيَكْرَهُكَرِهَSevmedi, istemedi, nefret etti
Mehmuz fiilل ج ألُجُوءاً (إِلَى)يَلْجأُلجَأSığındı
Mudaaf fiilم ل ليَمَلُّمَلَّSıktı
Salim fiilر س برُسُوباًيرسُبُرَسَبَSınıfta kaldı, sınavdan vb. kaldı, başarısız oldu
Nakıs fiilم ح امحْواًيمْحُومَحاSildi, yok etti
Salim fiilب ر عيَبْرَعُبَرَعَSivrildi, öne çıktı, üstün başarı gösterdi
Mehmuz fiilس أ لسَأَلَ ( ه : عن )يَسْأَلُسَأَلَSordu (birine, : birini, birşeyi )
Nakıs fiilس ق ىسقْياً / سِقَايَةًيسْقِيسقىSuladı, su verdi
Salim fiilع ب سعبْساًيَعْبِسُعَبَسَSuratını astı
Salim fiilع ط شعطَشاًيَعْطَشُعَطَشَSusadı, susuz kaldı
Salim fiilس ك تسُكُوتاًيسْكُتُسَكَتَSustu
Salim fiilك ن سيَ‍ـكْنُسُكَنَسَSüpürdü
Mudaaf fiilظ ل ليَظَلُّظَلَّSürdürdü
Ecvef fiilق ا ديقَودُقادَSürmek (Araç vb.)
Salim fiilز ح فيَزْحَفُزَحَفَSüründü
Salim fiilش ه دشَهِدَ ( لِ )يَشْهَدُشَهِدَŞahit oldu, şahitlik yaptı (birinin lehine)
Mudaaf fiilش د ديَشُدُّشَدَّŞiddetli oldu; bağladı
Mudaaf fiilش د ديَشُدُّشَدَّŞiddetli olmak; bağlamak
Nakıs fiilش ك اشِكايَةًيَشْكُوشَكاŞikayet etti, acı çekti
Salim fiilن ف خيَنْفُخُنَفَخَŞişirdi, üfledi
Salim fiilت ب عيَتْبعَتَبِعَTakip etti, izledi
Salim fiilع ب ديَعْبُدُعَبَدَTaptı, kulluk etti
Misal fiilو ز نيَزِنُوَزَنَTarttı
Misal fiilو ص فيَصِفُوَصَفَTasvir etti, betimledi
Salim fiilح م ليَ‍ـحْمِلُحَمَلَTaşıdı
Salim fiilن ق لنقْلاًينْقُلُنَقَلَTaşıdı
Ecvef fiilط ا فطوافاًيَطُوفُطافَTavaf etti, dolaştı, etrafında döndü
Misal fiilو د عيَدَعُوَدَعTerk etti, bıraktı, veda etti
Misal fiilو د عودْعاًيَدَعُغوَدَعَTerk etti, veda etti
Salim fiilع ر قيَعْرَقُعَرِقَTerledi
Salim fiilش ك رشُكْراً (عَلَى)يشْكُرُشَكَرَTeşekkür etti
Salim fiilج م عيَجْمَعُجَمَعَTopladı
Ecvef fiilت ا بيتَوبُتابَTövbe etti
Salim fiilن ف دنفاداًيَنْفَدُنَفِدَTükendi, bitti
Ecvef fiilط ا رطيراناًيطِيرُطارَUçtu
Mudaaf fiilم ر ريَ‍ـمُرُّمَرَّUğradı
Misal fiilو ص لوُصُولاًيصِلُوصَلَUlaştı
Salim fiilب ل غبُلُوغاًيَبْلُغُبَلَغUlaştı, vardı
Nakıs fiilر ج ىرجاءاًيرْجورجىUmdu
Nakıs fiilر ج ايَرْجورَجاUmdu; rica etti
Salim fiilن س ينسْياً / نِسْيانًيَنْسىنَسِيَUnuttu
Salim fiilخ ج ليَ‍ـخْجَلُخَجِلَUtandı
Nakıs fiilص ح ايَصْحوصَحَاUyandı
Ecvef fiilط ا ليَطُولُطالَUzadı
Mudaaf fiilم د ديَمُدُّمَدَّUzattı
Salim fiilن ف خيَنْفُخُنَفَخَÜfledi
Mehmuz fiilأ م ليَأْمُلُأمَلَÜmit etmek
Salim fiilق ن طقُنُوطاًيَقْنَطُقَنَطَÜmit kesti
Salim fiilخ ش عيَخْشَعُخَشَعَÜrperdi, korktu (Saygı ve inançtan)
Lefif fiilك و ىكَوَىÜtüledi
Misal fiilو ع ديَعِدُوَعَدَVaad etti, söz verdi
Nakıs fiilق ض ىقضاءاًيقْضِيقضىVakit geçirdi
Lefif fiilو ف ىوَفَىVefalı oldu
Misal fiilو ه بوهْباً / هِبةًيهَبُوَهَبَVerdi, hibe etti
Salim fiilم ن حيَمْنَحُمَنَحَVerdi, ihsan etti, bahşetti
Mudaaf fiilد ق قدقًّيَدُقُّدقَّVurdu, çaldı
Salim fiilض ر بيَضْرِبُضَرَبَVurdu, dövdü
Salim fiilه ط ليَهْطِلُهَطَلَYağdı (iri taneli ve şiddetli yağmur)
Salim fiilق ب ضقَبَضَ ( على )يَقْبِضُقَبَضَYakaladı (birini, bir şeyi)
Nakıs fiilد ن ادَنا ( مِن )يدْنودَناYaklaştı (birine)
Salim fiilك ذ بيَكْذِبُكَذَبَYalan söyledi
Mehmuz fiilج أ رجأْراًيجْأرُجَأَرَYalvardı
Salim fiilض ر عضَرَعَ ( إلى )يَضْرَعُضَرَعَYalvardı (birine)
Salim fiilع ج زعَجَزَ (عن)يَعْجِزعَجَزَYapmadı (bir şeyi), aciz kaldı
Salim fiilع ق ديَعقْدِعَقَدَYaptı (toplantı vb.)
Ecvef fiilق ا مقام ( بِ )يَقُومُقامYaptı, icra etti, yerine getirdi (bir şeyi, bir işi)
Salim fiilص ن عصُنعاًيَصْنَعُصَنَعَYaptı, imal etti
Nakıs fiilن ه ىنهْياً (عَن)يَنْهَىنَهَىYasakladı, engelledi
Lefif fiilح ي يحياةًيَحْياحيِيَYaşadı
Ecvef fiilع ا شعِيشةيَعِيشُعاشَYaşadı
Salim fiilن ش ريَ‍نْشُرُنَشَرَYaydı
Salim fiilك ت بيَ‍كْتُبُيَ‍كْتُبُكَـتَبَYazdı
Mehmuz fiilأ ك ليَأْكُلُأَكَلَYedi
Salim fiilن ب تيَنْبُتُنَبَتَYetişti (bitki, meyve, sebze vs.)
Mehmuz fiilن ش أنشْأةًيَنْشَأُنَشَأَYetişti, büyüdü, başladı
Salim fiilغ س ليَ‍غْسِلُغَسَلَYıkadı
Mudaaf fiilد ل لدلالةًيَدُلُّدَلَّYol gösterdi
Salim fiilت ع بتعَباًيَتْعَبُتَعِبَYoruldu
Salim fiilر ف قرِفْقاً (بِ)يَرْفُقُرَفَقَYumuşadı, nazik davrandı
Nakıs fiilر ق يرُقِيَّاًيرْقَىرَقِيَYükseldi, yüceldi
Ecvef fiilس ا رسيْراًيسِيرُسارَYürüdü
Nakıs fiilم ش ىمشْياًيَمْشِيمَشَىYürüdü
Salim fiilس ب حسِباحةًيَسْبَحُسَبَحَYüzdü
Ecvef fiilح ا نحيْنُونةًيحِينُحانَZamanı geldi
Mudaaf fiilظ ن نظنّايظُرُّظَنَّZannetti, sandı
Salim fiilق ف زيَقْفِزُقَفَزَZıpladı
Ecvef fiilز ا ريَ‍ـزُورُزَارَZiyaret etti
 • Bu çalışma Anadolu Ünv. AÖF Arapça ders kitapları temel alınarak hazırlanmışdır.
 • Sutun başlıklarına tıklayarak, sıralamanın o sutuna göre yapılmasını sağlayabilirisiniz.
 • Sutun başlığına birinci tıklama küçükten büyüğe / A'dan Z'ye olur. İkinci defa tıklanırsa büyükten küçüğe / Z'den A'ya şeklinde sıralanır.
 • Tablonun sağ üst köşesindeki kutudan istediğiniz kelimeleri aratabilirsiniz.
 • Copy butonuna tıklayarak aktif tablodaki bilgileri panoya kopyalabilirsiniz. Daha sonra word, excel, Not defteri gibi programlarda yapıştırma işlemi yapabilirsiniz.
 • CSV, Excel, PDF butonlarına tıkaldığınızda aktif tablodaki bilgiler, bilgisayarınızın "karşıdan yüklemeler" klasörüne seçtiğiniz formatta kaydedilir.
 • Print seçeneği ile aktif tablodaki bilgileri yazıcıdan çıkartabilirsiniz veya yazıcı çıktısı alabileceğiniz program türlerinde kaydedebilirsiniz.
 • Çalışmalarımdaki gelişmeleri 2016-2017 AÖF İlahiyat facebook grubundan takip edebilirsiniz.
 • Çalışmada gözlemlediğiniz eksiklik ve hatalar için [email protected] e-posta adresine bilgi vermenizi rica ederim.
 • Sülâsî fiil : Arapçada fiiller, en az üç harften oluşmaktadır.
  Üç harften oluşan fiillere, “üç harfli” anlamında “sülâsî” diyoruz.
 • Aksâm-ı seb‘a : Sülâsî fiiller, yapısal özelliklerine göre yedi farklı ad altında kümelenirler.
  Bu yedi kümenin tümünü ifade etmek için aksâm-ı seb'a (yedi grup -fiil-) kavramı kullanılır.
 • Sülâsî fiiller yapılarında
  illetli harf ( yani ا - و - ي ) bulundurup bulundurmamalarına göre Sahîh ve Mutell olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Sahîh Fiiller: Yapısında illetli harf bulundurmayan fiiller.
 • Mutell Fiiller: Yapısında illetli harf bulunduran fiiller.
 • Sâlim Fiil: Yapısında hemze veya şedde bulunmayan sahîh fiillerdir.
 • Mudâaf Fiil: Yapısında şedde bulunan sahîh fiillerdir.
 • Mehmûz Fiil: Yapısında hemze bulunan (sahîh) fiillerdir.
 • Misal Fiil: İlk harfi, yani fâul-fili illetli olan (Mutell) fiillerdir.
 • Ecvef Fiil: Orta harfi, yani aynul-fili illetli olan (Mutell) fiillerdir.
 • Nâkıs Fiil: Son harfi, yani lâmul-fili illetli olan (Mutell) fiillerdir.
 • Lefîf Fiiller: Yapısında iki tane illetli harf bulunduran (Mutell) fiillerdir.
 • Mezîd (ilaveli) fiiller : Kök harfleri 3 veya 4 tane olan fiillerin köklerine bazı harfler ilave etmek ya da kök harflerindeki
  bazı harfleri tekrarlamak suretiyle elde edilen fiillerdir.

http://2kelime.com/     -     [email protected]