Rızık - Ansiklopedik bilgi
Rızık

1. (isim) Yiyecek, içecek şey, azık
2. (din b.) Tanrı nın bütün yarattıklarına verdiği nimet
Rızık - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 3. ayet:
Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. 

Bakara (Sığır) Suresi 22. ayet:
O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah a eşler koşmayın.

Talak (Boşanma) Suresi 3. ayet:
Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 58. ayet:
Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah tır.

Hud Suresi 6. ayet:
Yeryüzünde hiç  bir canlı yoktur ki, rızkı Allah a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 30. ayet:
Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 60. ayet:
Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

Fecir (Tan Vakti) Suresi 16. ayet:
Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der.
Rızık - Kitap Tanıtım
Bir Sofrada Yüz Derviş Sufilerden Rızık Menkıbeleri

Yunus Demirkıran
HACEGÂN YAYINLARI

Rızık ve tevekkül anlayışı dünya hayatıyla ahiret arasındaki dengeyi kurmamızı sağlar. Ne için çalışılır, neyden korkulur onunla öğreniriz. 
Veliler bu anlayışı bir hayat düsturu edinmişlerdir. Bir Sofrada Yüz Derviş de derlediği rızık menkıbeleriyle bize bu düsturu anlatıyor.
Rızık - Muhtelif yazılar
NASIL RIZIKLANDIRIYORSA

Hz. Ali ye (R.A.) :
- Allah, bu kadar insanı nasıl hesaba çeker?
diye sorulduğunda :
Hz. ALİ (R.A) : 
- Nasıl rızıklandırıyorsa öyle, buyurmuşlardır.
Rızık - Muhtelif yazılar
SADİ’DEN BİR HİKÂYE
 
Adamcağızın biri geceyi ıssız bir kırda geçirmek mecburiyetinde kalmış. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkmış. Bakmış ağacın dibinde bir kötürüm tilki yatıyor. Bu tilki acaba ne yer ne içer? diye merak etmiş.

Biraz sonra bakmış ki, uzaktan bir aslan geliyor. Ağzında bir ceylan var. Aslan ağacın dibine gelmiş, ceylanı parçalamış, yiyeceği kadarını yemiş, çekilip gitmiş. Arkadan tilki sürüne sürüne ceylanın yanına varmış, atıkları yiyerek karnını doyurmuş. Ağacın üstündeki adam:

-Ya... demiş, demek ki, kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor, onu aç bırakmıyor. Öyleyse ben niye böyle çalışıp yoruluyorum. Bundan sonra ben de bir köşeye çekilip bekleyeyim... Böyle diyerek yolun üzerindeki bir mağaraya çekilmiş. Bir gün, iki gün, üç gün beklemiş. Gelen giden yok. Açlıktan baygın düşüp uyumuş. Rüyasında kendine  şöyle denildiğini işitmiş:

- Ey budala adam, ne yatıp duruyorsun, kalk. Vücudun sağlam iken bu miskinlik niye ? Niçin  kendini sakat tilkinin yerine koyuyorsun? Git aslan gibi ol da avının artığıyla başkaları geçinsin?
Rızık - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, şu dünya gidişâtına bakılsa, görülüyor ki, en âciz, en zayıftan tut, (Haşiye1) tâ en kavîye kadar her canlıya lâyık bir rızık veriliyor. En zayıf, en âcize en iyi rızık veriliyor; her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvî bir keremle ziyâfetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir Kerem Eli, içinde işlediğini bedâheten gösteriyor.

Sözler | Onuncu Söz

Vakta ki İmân edenler ve amel-i salih işleyenler, Cennet gibi yüksek bir meskenle tebşir edildiler, birdenbire samiin zihnine geldi:
"Acaba o meskende rızık olacak birşey var mıdır? Varsa, o rızık nereden hasıl olur ve nereden gelir?
O rızıklar o Cennetten hasıl olduğu takdirde, nesinden neş´et ediyor? Semeratından meydana gelirlerse, dünya semeratına benzerler mi? Benzediği takdirde, birbirine de benzerler mi? Birbirine müşabih olurlarsa, tatları bir midir, yoksa ayrı ayrı mıdır? Tatları muhtelif olduğu takdirde, koparıldıkları zaman yerleri boş mu kalır, yoksa derhal dolar mı? Tebeddül ettikleri takdirde, devamlı mıdırlar? Devamlı iseler, onları yiyenler sevinirler mi? Sevindikleri zaman ne derler?

İşaratül-İcaz | Kıyâmet ve Âhirete İman