Yardım - Yardım etmek - Ansiklopedik bilgi
Yardım - Yardım etmek

Yardım
1. (isim) Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
2. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri
3. Etki
4. Bağış, iane
5. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek

Yardım etmek, kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
Yardım - Yardım etmek - Ayet mealleri
Fatiha (Açılış) Suresi 4. ayet:
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen den yardım dileriz.

Bakara (Sığır) Suresi 45. ayet:
Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

Bakara (Sığır) Suresi 48. ayet:
Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği, hiç  kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının. 

Bakara (Sığır) Suresi 86. ayet:
İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.

Mülk (Yönetim) Suresi 20. ayet:
Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.

Rum (Romalılar) Suresi 47. ayet:
Andolsun, biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de onlara apaçık belgeler getirdiler; böylece biz de suçlu günahkarlardan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise, bizim üzerimizde bir haktır.
Yardım - Yardım etmek - Kitap Tanıtım
Yardım Becerileri Alıştırmaları/ Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı

Gerard Egan
NOBEL YAYIN DAĞITIM

Araştırma 1: Adayların kendilerini uygun olarak açığa vurması: Konuların Araştırılması

Bu eğitim programının adayı olarak sizden uygulamalar sırasında he danışman hem de danışan olarak rol almanız beklenmektedir. Buradaki yazılı alıştırmalarda bile bu iki rolü oynamanız gerekmektedir. Danışan rolünü aldığınız zaman ne konuşacaksınız? İki şey konuşabilirsiniz:

1. Bazı sorunlarınız varmış gibi rol yaparsınız, veya
2. Kendi gerçek sorunlarınızı tartışabilirsiniz.
Yardım - Yardım etmek - Kitap Tanıtım
Yardım Etme Sanatı / The Art of Helping in the 21st Century (3 Kitap Kutulu)

Robert R. Carkhuff
NOBEL YAYIN DAĞITIM

Yardım Etme Sanatı kitabı, Robert R. Carkhuff´un yardım etme modelini başlangıcından son aşamasına kadar basamak basamak ve açıklayıcı olarak somut bir biçimde anlatmaktadır. Yardım etme modelinin açıklamalı ve net olarak anlatıldığı bu kitap, okuyanın aklında model ve uygulaması ile ilgili anlaşılmamış bir nokta bırakmamaktadır. Yardım etme alanında çalışanların da çok iyi bildiği gibi hiçbir kuramın, yardım etmeye ilişkin yaşananların, basamak basamak, ardı ardına uygulamalı ve somut olarak anlatıldığı bir metni bulunmamaktadır. Buna yardım etme sürecinde yardım edenin ve yardım alanın birlikte yaşadıkları ve geçirdikleri değişim de dahildir. Kitabın özellikle vurguladığı, bunun bir süreç olduğu ve yardım alanda olduğu gibi yardım edende de olumlu yönde bir değişim, bir büyüme görüldüğüdür.
Bu durumda yardım eden de yardım alan da büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyümenin gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler dört ana bölümde verilmiştir: 
I. Bölüm: Giriş
1. Yardım Etme Modellerinin Gelişimi: Burada, insanın koşullarındaki değişim, yardım etmede değişen yaklaşımlar, insan kaynakları gelişimi ve yardım etme modelinin gelişimi anlatılmaktadır.
II. Bölüm: Yardım Etme Süreci
2. Yardım Alanın Katkısı-Bireyin Kendi İçinde (içsel) Süreç Oluşturma İşlemi: Burada, süreç oluşturma işlemine dahil olma, insan yaşantılarını keşfetme, insanın hedeflerini anlama, programlar üzerinde harekete geçme ve bilginin geri dönüşümü anlatılmaktadır.
3. Yardım Edenin Katkısı: İçsel süreç oluşturma işlemi, dahil olmayı kolaylaştırmak için ilgi ve özen gösterme, keşfetmeyi kolaylaştırmak üzere tepki verme, anlamayı kolaylaştırmak için kişiselleştirme, harekete geçmeyi kolaylaştırmak için ilk adımı atma, geribildirimi kolaylaştırma anlatılmaktadır.
III. Bölüm: Yardım Etme Becerileri
4. İlgi ve Özen Göstermek-Yardım Alanı Dahil Etme: Burada ilgi ve özen göstermeye hazırlama, kişisel olarak ilgi ve özen gösterme, gözlemleme, dinleme anlatılmaktadır.
5. Tepki Verme-Keşfetmeyi Kolaylaştırma: Burada, içeriğe tepki verme, duyguya tepki verme, anlama tepki verme anlatılmaktadır.
6. Kişiselleştirmek-Anlamayı Kolaylaştırmak: Burada, değiştirilebilir temel oluşturma, anlamı kişiselleştirme, problemleri kişiselleştirme, insan kaynakları gelişimi (İKG) problemlerini kişiselleştirme, hedefleri kişiselleştirme, İKG hedeflerini kişiselleştirme, karar vermeyi kişiselleştirme anlatılmaktadır. 
7. Başlatmak-Harekete Geçmeyi Kolaylaştırmak: Burada, hedefleri tanımlama, programları geliştirme, pekiştireçleri geliştirme, adımları tamamlamaya hazırlanma, kontrol adımlarını planlama anlatılmaktadır.
IV. Bölüm: Özet
8. Yardım Etme Sürecinde Yeniden Dönüşüm: Burada, ilgi ve özen göstermenin yeniden dönüşümü, tepki vermenin yeniden dönüşümü, kişiselleştirmenin yeniden dönüşümü, başlatmanın yeniden dönüşümü verilmektedir.
Yardım etme süreci, yukarıda özetle anlatıldığı şekilde işlenmektedir. Kitapta, bu süreçte yaşanan vaka örnekleri verilmekte ve okuyucu öğrendiklerini vaka örneklerinde somutlaştırmaktadır. Böylece yardım etme modeline ilişkin sürecin öğrenilen kavramları netleşmekte ve âdeta canlanmaktadır.

Çalışma kitabı öğrencilerin ve adayların “Yardım Etme Sanatı” kitabında okudukları yardım etme becerilerini uygulamaya aktarabilmelerine yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.
Bu çalışma kitabı pek çok uzmanlık alanı öğrencisi tarafından kullanılmaktadır; akıl sağlığı terapistleri, rehabilitasyon ve okul danışmanları, öğretmenler, hemşireler, diyetisyenler, sosyal çalışmacılar, yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, avukatlar, hakimler ve diğerleri. Başkalarıyla daha etkili iletişim kurmayı isteyenler için çok yararlı ve kullanışlıdır.
Yardım - Yardım etmek - Muhtelif yazılar
İki kahve, biri askıda

Ünlü İtalyan sinema sanatçısı Vittorio de Sica bir TV röportajında anlatıyor :
İtalya  da Napoli  nin kenar mahallelerinden birinde, bir Cafe-Bar da, espressolarımızı içiyoruz.
İçeri giren müşterilerden biri, barmene "due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri askıda) diyor, iki kahve parası veriyor, bir kahve içip gidiyor, barmen de tezgahın üzerinde asılı duran çiviye bir küçük kağıt asıyor. 
Biraz sonra iki kişi içeri giriyor: "due caffee e un sospeso" (iki kahve ve bir askıda) diyorlar, üç kahve parası verip, iki kahve içip gidiyorlar, barmen gene bir küçük kağıt daha asıyor tezgahın üstündeki çiviye...
Bunun gün boyu böyle sürdüğü anlaşılıyor.
Derken üstü başı biraz eski, püskü, belli ki fakir biri bardan içeri girdi, barmene "un caffee sospeso" (askıdan bir kahve) dedi, ve barmenin hazırladığı kahveyi içip, para ödemeden çıkıp gitti. Barmen de tezgahın üzerine asmış olduğu kağıtlardan bir tanesini aşağı indiriverdi... 
Yardım - Yardım etmek - Risale-i Nur Külliyatı
"Şu Kur´ân´ın, Muhammedü´l-Emin gibi bir ümmîden nazîrini yapınız ve gösteriniz.
"Haydi, bunu yapamıyorsunuz; o zat ümmî olmasın, gayet âlim ve kâtip olsun.
"Haydi, bunu da getiremiyorsunuz; birtek zât olmasın. Bütün âlimleriniz, beliğleriniz toplansın, birbirine yardım etsin. Hattâ güvendiğiniz âliheleriniz size yardım etsin.
"Haydi, bununla da yapamayacaksınız. Eskiden yazılmış beliğ eserlerden de istifade edip, hattâ gelecekleri de yardıma çağırıp Kur´ân´ın nazîrini gösteriniz, yapınız.

Mektubat | On Dokuzuncu Mektup

Elcevap: Risale-i Nurun hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil yüz binler tamiratçı lazım gelirken, hem benimle laakal yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehl-i idare takdirle ve teşvikle yardım ve temas etmek zaruri iken ve o hizmet-i imaniye hayat-ı bakiyeye baktığı için hayat-ı faniyenin meşgalelerine ve faidelerine tercih etmek ehl-i imana vacip iken, kendimi misal alarak derim ki: Beni herşeyden ve temastan ve yardımcılardan menetmekle beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarının kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nurdan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zaif, garip, kimsesiz biçareye, binler adamın göreceği vazifeyi (başına) yüklemek ve bu tecrid ve tazyiklerde maddi bir hastalık nevinde, insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmekle kuvve-i maneviyeyi kırma cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur Şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar ikramat-ı İlahiyeyi beyan ederek Risade-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tek başıyla (başkalarına muhtaç olmayarak) bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. 

Şualar | On Beşinci Şuâ