Tapmak - Ansiklopedik bilgi
Tapmak

1. İlah olarak tanınan varlığa karşı inancını ve bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde göstermek
2. Tutku ile sevmek, bağlanmak
3. Birine çok değer vermek
Tapmak - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 117. ayet:
Onlar, O´nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.

Enam (Davar) Suresi 56. ayet:
De ki: "Ben, sizin Allah´tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin heva (istek ve tutku)larınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum."

Araf (Orta Yer) Suresi 70. ayet:
Dediler ki: "Sen bize yalnızca Allah´a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru isen, bize vadettiğin şeyi getir, bakalım."

Yunus Suresi 106. ayet:
"Allah´tan başka, sana yararı da, zararı da olmayan(ilahlar)a tapma. Eğer sen (bunun aksini) yapacak olursan, bu durumda gerçekten zulmedenlerden olursun" (diye emrolundum.)

Hud Suresi 62. ayet:
Dediler ki: "Ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden (iyilikler ve yararlılıklar) umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz."

Hud Suresi 109. ayet:
Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda, sakın kuşkuda olma. Daha önceleri, ataları nasıl tapıyor idiyseler, bunlar da ancak böyle tapıyorlar. Şüphesiz biz, onların paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız.

Kehf (Mağara) Suresi 14. ayet:
Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi´dir; ilah olarak biz O´ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız."

Hac Suresi 73. ayet:
Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah´ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

Furkan (Ayırıcı) Suresi 68. ayet:
Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah´a tapmazlar. Allah´ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa "ağır bir ceza ile" karşılaşır.

Şuara (Şairler) Suresi 75. ayet:
(İbrahim) Dedi ki: "Şimdi, neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü?"

Neml (Karınca) Suresi 43. ayet:
Allah´tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekte o, inkâr eden bir kavimdendi.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 88. ayet:
Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. O´ndan başka ilah yoktur. O´nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur. Hüküm O´nundur ve siz O´na döndürüleceksiniz.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 161. ayet:
Artık siz de, tapmakta olduklarınız da. 

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 5. ayet:
Allah´ı bırakıp kıyamet gününe  kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere tapandan daha sapmış kimdir? Oysa onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.

Cin Suresi 18. ayet:
Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah´a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiç bir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmayın).

Kafirun (İnkarcılar) Suresi 2. ayet:
"Ben sizin taptıklarınıza tapmam."
Tapmak - Hadisler
Zeyd ibni Halid el-Cüheni (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hudeybiye’de geceleyin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü ve: 
"Rabbınız ne buyurdu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabiler, 
"Allah ve Rasulü daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):
Allah-u Teala buyurdu ki: 
Kullarımdan bir kısmı bana iman ederek, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah’ın lütfu ve rahmeti sayesinde yağmura kavuştuk diyenler bana iman etmiş, yıldızlara tapmamış ve onlardan bir şey beklememiş oldular. Falan veya filan yıldızın batıp doğması sayesinde bize yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldızların yağmur yağdırdığına ve bu tür hadiselere karıştıklarına inanmışlardır.
buyurdu. 
[Buhari, Ezan, 156; Müslim, İman, 125]

Abdullah ibni Amr ibni Âs (Allah Onlardan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
Deccal ümmetimin hayatta olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Kırk bu kadar zaman kalır. (Ravi kırk gün mü kırk ay mı kırk yıl mı dedi bilemiyorum diyor).
Bunun üzerine Allah Meryem oğlu İsa´yı yeryüzüne gönderir. O da deccali bularak ortadan kaldırır. 
Sonra insanlar aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadan yedi yıl boyu daha yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir ve bu rüzgar kalbinde zerre kadar hayır veya iman bulunan tüm müslümanların ruhunu alır gider. 
Şayet biriniz bir dağın derinliklerine girmiş olsa bile bu rüzgar oraya kadar girip onun canını da alır. Geriye her türlü kötülüklere kuş gibi hızlıca dalan, iyilik bilmez, fenalıktan sakınmaz, canavar gibi şerli insanlar kalır. 
Şeytan onlara insan kılığına girerek görünür ve:
- Bana hâlâ inanmayacak mısınız, der. Onlar da:
- Ne yapmamızı emredersin derler?
Şeytan da onlara putlara tapmalarını emreder, onlar bu haldeyken rızıkları bol ve geçimleri güzel olur. Sonra Sûr´a üfürülür. Onun sesini duyan herkes dehşet ve şaşkınlık içinde yıkılıp kalır. 
Sûrun sesini ilk duyup can veren adam devesinin havuzunu çamurla tamir eden bir kimsedir, etrafındakiler de ölürler. 
Sonra Allah gölge gibi veya çiğ gibi bir yağmur gönderir de insanların çürümeye yüz tutmuş cesetleri bununla yeniden hayat bulur. Sonra ardından sura bir kere daha üflenir, herkes yerinden fırlayıp kendilerine yapılacakları gözlemeye başlarlar.
- Sonra haydi Rabbinize geliniz, denir. Meleklere de:
- Onları alıkoyun, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir denilir. Daha sonra meleklere cehennemlikleri ayırın buyurulur. Onlar da,
- Kaçta kaçını ayıralım? diye sorarlar.
Bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu denilir. İşte o gün çocukların aniden saçlarının ağaracağı, incikten açılır işler güçleşir her türlü gerçeğin apaçık ortaya çıkacağı bir gündür. 
[Müslim, Fiten, 116]
Tapmak - Kitap Tanıtım
Put ve Puta Tapma 
Kur´an Kavramları Serisi İtikadi Kavramlar 13

Ahmed Kalkan 
ÖZEL YAYIN 

İnsanlık modern cahiliyenin en çirkin davranışlarını sergiliyor.Aynen putperest Araplar gibi, putlarına dokundurmuyor, onlara söz ettirmiyor.Eski dönemin aksine, putperestlik olduğunu kabul etmiyor.Bazıları zannediyor ki, putperestlik eski Arapların döneminde kalmış bir olgu.Putlar da o dönemdeki Lat, Menat, Hubel, Uzza´dan ibaret.Halbuki günümüzdeki putperestlik, eski cahiliyyeden çok daha kapsamlı ve çok daha derin.Eskiden sadece heykellere tapılıyor, onlar Allah´a şirk koşuyordu.Şimdi tapınılan heykeller, tek ilah kabul edilerek, Allah´ı onlara şirk koşturmuyorlar.O dönemde sadece heykellere tapılıyordu, şimdi ise ideolojilere, ölmüş tağutlara, Anıtkabir gibi modern türbelere, ya da klasik türbelere, ideolojilere, düzenlere, sanatçılara, futbolculara, bilime, özgürlüğe, paraya, makama, karşı cinse, vatana, bayrağa ve daha bunlara benzer nice şeylere tapılıyor.
Tapmak - Özlü sözler
 • Baba: Bazen hiddetinden korktuğun, gücünü devleştirdiğin, her türlü sorumluluğu yükleyip de elinle ittiğin, bazen de arkadaş olup, gezdiğin, örnek aldığın, yüreğindeki sınırları sonsuza kadar açtığın, taptığın.
 • Bir kadın tekrar evlenirse bu ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse bu da ilk karısına taptığı içindir. - Oscar Wilde
 • Dikkat edin kadınlar cin gibidir: Yeri geldi mi tapar, yeri geldi mi çarpar. - A. Capus
 • Doğa insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak, insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların doğaya egemenliğini de şart kıldı. Doğaya egemen olmasını bilemeyen yaratıklar, varlıklarını koruyamamışlardır. Doğa onları, kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir. - Atatürk
 • Dünya malı, bedene tapanlara helaldir. 
 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.
 • Hep yan yana olun, ama birbirinize fazla sokulmayın, çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da ayrıdır, zira bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez.
 • Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.  Victor Hugo
 • Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar. - Muhyiddin-i Arabi
 • Sen şekillerde kalırsan puta tapıyorsun demektir. Her şeyin şeklini bırak, manasına bak. 
 • Tanrı ruhtur, O´na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. - Hz. İsa (a.s.)
 • Tanrı´yı yahudilerin öldürdüğüne inansam, yahudilere tapınırdım. - Bill Hicks
 • Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; / Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.