İtidal - Ansiklopedik bilgi
İtidal

1. (isim) Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
2. Soğukkanlılık
İtidal - Ayet mealleri
İnfitar (Parçalanma) Suresi 7. ayet:
Ki O, seni yarattı, "sana bir düzen içinde biçim verdi" ve seni bir itidal üzere kıldı.
İtidal - Bağlantılar
İtidal İçin Sabır

"Mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir." cümlesini izah eder misiniz?
İtidal - Kitap Tanıtım
Dini Düşüncede İ´tidal ve Hoşgörü

Prof. Dr. İlyas Çelebi 
ÇAMLICA YAYINLARI 

Din, insanların dünya-âhiret saadetini sağlamak üzere Allah tarafından gönderilen ilâhî mesajlar manzumesidir. 
İnsanlara vahiy yoluyla tebliğ edilen bu mesajları, yaşanılan şartlara uygun bir biçimde yorumlamak onlara bırakılmıştır. 
Şüphesiz, ilâhî vahyi en doğru yorumlayan ve uygulayan peygamberlerdir. 
Kutsal metinlerle yaşanılan ortam arasındaki ilişkiyi keşfetme ve ortaya koyma anlamına gelen yorum, peygamberlerden sonra da devam eden bir süreçtir. 
İnananlar yaptıkları tefsir, tevil ve ortaya koydukları yeni hüküm ve fetvâlarla bu süreci günümüze kadar devam ettirmişlerdir. 
Yorumlarda gözden uzak tutulmaması gereken, onu yapan kişinin özel durumu, anlayış kapasitesi, duyguları ve içinde yaşadığı psiko-sosyal ortamdır. 
Kişiler karakter, mizaç ve zikrettiğimiz çevre şartlarından kaynaklanan iyimser veya karamsar bakışa sahip olabilirler. 
Ayrıca yaşanılan olaylar, siyasî baskılar, fiten ve melâhim türü olaylar onları karamsarlığa sevketmiş olabilir. 
Bunlara paralel olarak da bardağın boş tarafını görebilirler; Bütün bu söylenenler, kişilerin yorum ve tevillerini doğrudan etkileyebilir ve karşımıza müfessir veya müçtehidin özel dünyasını yansıtan yorum ve fetvâlar çıkabilir.
İtidal - Risale-i Nur Külliyatı
* Üçüncü Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hilkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekenâtı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i Seniyyesi kat´î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinap etmiştir.
Lemalar | On Birinci Lem´a 

Kur´ân Bütün İyilik ve Fazîlet Esaslarını Muhtevîdir İnsanı Her Türlü Dalâletlerden Korur
Kur´ân, insanlara Hukûkullah´ı tanıtmış, mahlûkâtın Hâlıktan ne bekleyeceğini, mahlukâtın Hâlıkla münâsebâtını en sarîl şekilde öğretmiştir. Kur´ân, ahlâk ve felsefenin bütün esâsâtını câmîdir. Fazîlet ve rezîlet, hayır ve şer, eşyanın mâhiyet-i hakîkiyesi, hulâsa her mevzû, Kur´ân´da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esâsı olan adâlet ve müsâvâtı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, fazîletkâr olmayı tâlim eden esaslar; bunların hepsi Kur´ân´da vardır. Kur´ân, insanı iktisad ve îtidâle sevk eder, dalâletten korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, teâlî-i ahlâk nûruna ulaştırır; insanın kusurlarını, hatâlarını i´tilâ ve kemâle kalbeyler.
Müsteşrik SEDIO
İşaratül-İcaz | Ecnebi Feylesofların Kur´an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri