İtibar - Ansiklopedik bilgi
İtibar

1. (isim) Saygınlık
2. Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi
İtibar - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 45. ayet: 
Melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah kendisinden bir kelimeyi adı Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek bu dünyada öteki dünyada da itibarlı Allah’a yakınlardan olacak bir oğul müjdeliyor. 

Hucurat (Odalar) Suresi 13. ayet: 
Ey insanlar! Bakın biz sizi, bir erkekten ve kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye, milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız; Allahtan en fazla korkanınızdır . Çünkü Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. 
İtibar - Bağlantılar
Aylık edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar web sitesi

İTİBAR YÖNETİMİ

İş hayatında itibar nasıl kazanılır?

Saygınlık Bazen Başkalarının İtibarını Koruyarak Kazanılır
İtibar - Hadisler
Abdullah ibni Abbas (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: 
Uyeyne ibni Hısn Medine’ye geldi ve yeğeni Hurr ibni Kays’a misafir oldu. Hurr, Hz. Ömer’in danışma meclisi üyelerindendi. genç ve yaşlı alimler, Kur’anı okuyup bilenler Hz. Ömer’in danışma meclisinde bulunurlardı. 
Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hurr ibni Kays’a: 
- Yeğenim senin devlet başkanı yanında bir itibarın var, huzuruna girmek için bana müsaade al, dedi. Hurr, Ömer (Allah Ondan razı olsun)’den izin aldı. Uyeyne, Hz. Ömer’in yanına girince:
- Ey Hattaboğlu! Allah’a yemin ederim ki bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun, dedi.
Ömer hiddetlendi hatta Uyeyne’ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hurr:
- Ey Mü’minlerin emiri Allah, peygamberine: 
Sen bağışlama yolunu tut! İyiliği emret! Ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir! (Araf suresi 199. ayet) buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir, dedi. 
Bu ayeti Hurr okuduğu zaman Ömer, Uyeyne’yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah’ın kitabındaki hükümlere karşı son derece itaatle boyun eğerdi.
[Buhari, Tefsiru sure-i Araf 5]

Enes (Allah Ondan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: 
"Cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki herşeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler gördüğü ikram ve itibar sebebiyle dünyaya dönüp on defa şehit olmayı ister."
Başka bir rivayette, "Şehitliğin faziletini gördüğü için" denilmiştir. 
[Buhari, Cihad, 21; Müslim, İmara, 109]
İtibar - Kitap Tanıtım
İtibar Yönetimi 
Görünmeyeni Muteber Kılmak

Ertan Acar 
KERASUS 

Günümüzde özellikle iş dünyasında parayla satın alınamayacak en temel değerdir “itibar… Ertan Acar bir imbikten damıttığı 20 yıllık deneyim, gözlem ve araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgi birikimi ile ortaya çıkardığı bu eserinde; itibarın “Ne olduğu”, “Nasıl yönetileceği” ve “Nasıl ölçümleneceği”ne dair ipuçlarını kısa ve öz bir biçimde aktarıyor.
İtibar - Özlü sözler
  • Çocuktum; hep kardan adamlar süslerdi düşlerimi. Büyüdüm; hep kandan adamlar oydular yüreğimi çocuktum; hep ölümsüz aşkları okurdum masallarda. Büyüdüm; ne aşklar satıldı o körkütük masalarda. Çocuktum; şerefti itibardı bütün kapıları açan anahtar. Büyüdüm; hiçbir güç tanımadım para kadar. Çocuktum; yaşam bir yağmur gibi düşerdi avuçlarıma. Büyüdüm; şimdi hep çocukluğum geliyor aklıma.
  • Girişimciler, iyi bir fikir için paraları ve itibarlarını ortaya koyup zar atarlar. Girdikleri riskin başarısını ve başarısızlıklarını üstlenirler. Victor Kiam
  • İtibar dergisinin en önemli düsturu, kişisel ilişkilerle değil, ürünlerinin niteliğiyle hak edilmiş bir itibarı ortak payda olarak kabul etmektir.
  • İtibar ünvanla değil, davranışla gelir.
  • Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı ancak gül sayesinde. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
  • Şahsi hayat itibarıyla, kaderle baş başa kalıp Allah’tan gelene sabretmek güzeldir; fakat, diğer insanları acıları ile baş başa bırakmak insafsızlıktır.
  • Tecrübelerim bana gösterdi ki, hukuka bağlı olmayan bir hükümet uzun müddet ayakta kalamaz. Böyle hükümetler çıplak olup, kendini gören herkese karşı gözlerini yere diken ve kimsenin yanında hürmet ve itibarı olmayan birine benzerler. Hatta böyle bir hükümet, tavanı, kapısı, avlu duvarları olmayan ve her önüne gelenin içeriye daldığı bir eve de benzetilebilir. - Emir Timur
İtibar - Risale-i Nur Külliyatı
Ammâ sâir kelimât-ı İlâhiye ise, bir kısmı has bir itibar ile ve cüz´î bir ünvan ve hususi bir ismin cüz´î tecellîsiyle ve has bir rubûbiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zâhir olan kelâmdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamât bu kısımdandır. Fakat derecâtı çok mütefâvittir. Meselâ, en cüz´îsi ve basiti, hayvanâtın ilhamâtıdır. Sonra avâm-ı nâsın ilhamâtıdır. Sonra avâm-ı melâikenin ilhamâtıdır. Sonra evliyâ ilhamâtıdır. Sonra melâike-i izâm ilhamâtıdır. 
Sözler | On İkinci Söz

• Altıncısı: Haşiye Cüz-i ihtiyârînin üssü´l-esâsı olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibârîdir, abde verilebilir. Fakat, Eş´ârî, ona mevcud nazarıyla baktığı için, abde vermemiş; fakat o meyelândaki tasarruf, Eş´âriyece bir emr-i itibârîdir. Öyle ise, o meyelân, o tasarruf bir emr-i nisbîdir; muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibârî ise, illet-i tâmme istemez ki, illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zarûret ve vücûb ortaya girip, ihtiyârı ref´ etsin. Belki, o emr-i itibârînin illeti bir rüçhâniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibârî sübut bulabilir. Öyle ise, o anda onu terk edebilir. Kur´ân ona o anda diyebilir ki, "Şu şerdir, yapma."
Sözler | Yirmi Altıncı Söz