İrade - Ansiklopedik bilgi
İrade

1. (isim) Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç
2. (felsefe, ruh bilimi) İstenç
3. Buyruk
4. İstek, dilek
İrade - Bağlantılar
İrade

Toplum ve İrade

Akıl ve İrade Ruhumuzda

Beslenmede Denge ve İrade

Gaye, İrade, Kararlılık ve Onur

Gaye Ve İrade Açısından Okuma Sevgisi

Fıtrat, Kader ve İrade Üçgeninde İnsan

İrâde, Mûrid ve Mûrad
İrade - Kitap Tanıtım
Kur´an, Hadis ve Risale- i Nurda Kader ile İrade

Bahaeddin Sağlam 
KLMN YAYINLARI 

Varlığın, yaratılışın ve özellikle dünya hayatının iki şah damarı olarak, plan ve program manasına gelen kader de; özgürce tercih yapmak ve birşeyleri özgürce seçmek demek olan irade de gözle görülebilecek derecede vardırlar ve gerçektirler. Kitapta bu açık iki realitenin onlarca delili zikredilecektir. Peki, ne kadar kader ve ne kadar irade? Diye sorulursa, bu kitabın iskeletini oluşturan Kader Risalesinşn müellifi Bediüzzaman’ın cevabı şudur:

“bu iki hakikatin varlığı açık ve katidir. Hatta zaruri olarak onları gözlemliyoruz. Fakat kişiden kişiye, işten işe, zamandan zamana bu iki çarkın sınırları ve alanları değişiyor. Onun için insan bunların sınır ve alanlarını ancak vicdan ve haliyle (hissiyatıyla) anlayabilir.”

Bu kitap, bunun gibi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan yüzden fazla meseleyi Kur’an, Hadis ve Risale-i Nur mantığı çerçevesinde, ilmi ve ontolojik tahlillerle çözümlüyor.
İrade - Özlü sözler
 • Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur. Gençler sadık kalmak isterler, kalamazlar; yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret. - Oscar Wilde
 • Başarı azim gerektirir; azim ise irade. Bazı hedefler; başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı; başarısız olma korkusunu yenebilmektir.
 • Bedenin orucu, irade ve ihtiyarla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre nail olmayı dileyerek yemekten kesilmektir. Nefsin orucu, 5 duyuyu öbür suçlardan çekmek, kalbi de bütün şer sebeplerinden ayırmaktır. Kalbin orucu, dil orucundan; dilin orucu, karnın orucundan hayırlıdır. 
 • Bir millet yükselme iradesini taşımazsa, kendine güveni olmazsa, başkalarını taklitten başka bir şey yapamazsa, geçmişiyle övünmezse, başkalarından üstün olmak istemezse, ülkü için ölümü göze alamazsa, savaştan korkarsa, o millet içinden çürümüş demektir. - Nihal Atsız
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. - Adolf Hitler  
 • Eğer siz gözünüzü diker, O’nun kapısı eşiğinde hep vefalı bir tavır içinde bulunursanız, Cenab-ı Hak bu vefayı tek taraflı olarak sizin aleyhinize bozmaz. Çünkü O, sonsuz merhamet, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi Allah (c.c.)’tır.
 • Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor. - Yalçın Küçük
 • Hayatın, insanın iradesini test etmek için pek çok yolu vardır, bazen hiçbir şey olmaz ya da her şey birden olur. - Paulo Coelho
 • İki şey seni "vasıflı insan" yapar.  1. İradene hakim olmak,  2. Uyumlu olmak.
 • İnsanlara, onların iradelerine rağmen, zorla mutluluk reçeteleri yazmak politikacılar olarak bizim vazifemiz değildir. Bu özgürlüğün sonu olurdu. - Franz-Joseph Strauss
 • İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. - Aristo
 • İradenin hükmünde olmayan akıldan korkarım; çünkü her türlü kötülüğe meyyaldir. Bunun için önce irade gelir, sonra akıl. İkiside birbirini tamamlayan bütündür. Biri olmadan diğeri hiçbir anlam ifade etmez. - S. Aslan
 • İradenin tatmini değilidir zevkin sebebi..Tersine irade ileriye gitmek ister ve kendine engel olan her şeyin üstesinden gelmeye çalışır.Zevk hissi düpedüz iradenin tatminsizliğinden ortaya çıkar.Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ulaşamamasıdır. - Friedrich Nietzsche
 • İyi olan nedir? Kudret hissini, kudret iradesini, insanın içindeki kudreti yükselten her şey! Kötü olan nedir? Zaaftan çıkan her şey! – Friedrich Nietzsche
 • Kendi varlığını bile amacına feda edebilen insan iradesine karşı hiçbir şey direnemez. - Benjamin Disraeli
 • Küba Devrimi ve Viet Kong bize gösterdiler: bunu yapmak olanaklıdır; kapitalist yayılmanın dev boyutlardaki teknik ve ekonomik gücüne karşı direnebilecek ve bu gücü caydırabilecek bir ahlak, bir irade ve bir inanç vardır. - Herbert Marcuse
 • Marx, din için yığınların afyonu demişti, istemeyi kaldırması ve iradeyi yok etmesi anlamındadır. Yalnız, kitabi dinlerde mantık vardır ve tarikatlar, know-nothing getirmektedir, beterdir. O halde ve tabii, oligarşi-tüsiad, tarikat istemektedir. Ama gelir dengesizliğine, işsizliğe, köleliğe artık yetmiyor, kütleler ısınıyor; magazin, hazzı, sevişen zenginleri seyretmeye bağlamaktadır. Röntgenci sürüleri üretiyorlar; geniş yığınlar, aşklarını, “bir gecelik birlikte” olanlarda yaşıyorlar. Az geldi, dozajı yükseltiyorlar, başlarının üstüne aldılar. Şöyle de söyleyebilirim, artık magazin orji’dir; OECD, magazin olmazsa Türkiye patlar, demişti. Raporu var ve şimdi tarikatlar ile magazin el eledir ve yoksul yığınlar asıl afyonu buldular. - Yalçın Küçük
 • Öfke benliğin yemi, en lezzetli gıdasıdır. Benlik semirdi mi irade yok olur gider. İradesi zayıflayanın ruhu intihar eder. Posalaşmış bir beden taşımak ne ağır zillet, ötelere kapalı bir ruh taşımak ne büyük ihanet. - Şeyh Edebali ( Osman Gazi´ye nasihatından )
 • Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. - Şeyh Edebali
 • Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat özgür irade yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann
 • Sigara iradeyle değil, mantıkla bırakılır. - Allen Carr
 • Şunu unutma ki, düşünceni değiştirmek ve senin yanlışlarını düzelten birisinin söylediklerine uymak özgürlüğünden taviz vermek anlamına gelmez. Çünkü bu değişiklik, senin iradenle olmuştur, kendi arzuna, değerlendirmene ve anlayışına uygun olarak yapılmıştır. Eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey, içinde bulunduğumuz an ise ve sahip olmadığımız bir şeyi yitirmemiz de mümkün olmadığına göre, birisinin elimizden alabileceği tek şey yaşadığımız andır.
 • Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı’yı kullanırlar.
 • Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa´nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. - Çarnayev(Rus Komutan)
 • Zafer, iradededir. - Napoleon Bonaparte
İrade - Risale-i Nur Külliyatı
Aynen öyle de, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun Muhyî isminin cilve-i âzamı ile berrin yüzünde ve bahrin içindeki zîhayatların kudret-i İlâhiye ile parlayıp, arkalarından gelenlere yer vermek için "Ya Hayy!" deyip perde-i gaybda gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına ve vücûb-u vücuduna şehâdetler, işaretler ettikleri gibi; umum mevcudâtın tanziminde eseri görünen ilm-i İlâhîye şehâdet eden bütün deliller ve kâinatta tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kâinatta hükümfermâ olan irâde ve meşîeti ispat eden bütün hüccetler ve Kelâm-ı Rabbânî ve vahy-i İlâhînin medârı olan risâletleri ispat eden bütün alâmetler, mu´cizeler ve hâkezâ yedi sıfat-ı İlâhiyeye şehâdet eden bütün delâil, bilittifak Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına delâlet, şehâdet, işaret ediyorlar. 
Çünkü, nasıl bir şeyde görmek varsa, hayatı da vardır; işitmek varsa, hayatın alâmetidir; söylemek varsa, hayatın vücuduna işaret eder; ihtiyar, irâde varsa, hayatı gösterir. Aynen öyle de, bu kâinatta âsârıyla vücudları muhakkak ve bedihî olan kudret-i mutlaka ve irâde-i şâmile ve ilm-i muhît gibi sıfatlar, bütün delâilleriyle, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına ve vücûb-u vücuduna şehâdet ederler ve bütün kâinatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dâr-ı âhireti zerrâtıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehâdet ederler.
Sözler | Onuncu Söz 

Elcevap: Dalâletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü, her sene elli milyondan ziyâde münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envâın birtek nevi olan, meselâ, sinek tâifesinden hadsiz efrâdından birtek ferdin yüzer âzâsından birtek uzvu olan kanadının kasd ve irâde ve meşîet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lâkayd kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zîşuurun beşiği ve anası ve mercîi ve hâmisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef´âl ve ahvâli, belki hiçbir şeyi, cüz´î olsun küllî olsun, irâde ve ihtiyâr ve kasd-ı İlâhî haricinde olmaz. 
Fakat, Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezâsıyla, zâhir esbâbı tasarrufâtına perde ediyor. Zelzeleyi irâde ettiği vakit, bâzan da bir mâdeni harekete emredip, ateşlendiriyor. Haydi mâdenî inkılâbât dahi olsa, yine emir ve hikmet-i İlâhî ile olur; başka olamaz. Meselâ, bir adam, bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr-ı nazar edip, bîçare maktûlün büsbütün hukukunu zâyi etmek, ne derece belâhet ve divâneliktir; aynen öyle de, Kadîr-i Zülcelâlin musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyâresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irâde ile iddihar edilen bir bombayı, ehl-i gaflet ve tuğyânı uyandırmak için, "Ateşlendir!" diye olan emr-i Rabbânîyi unutmak ve tabiata sapmak, hamakâtın en eşneidir.
Sözler | On Dördüncü Söz