Gazap - Ansiklopedik bilgi
Gazap

1. (isim) Öfke, kızgınlık, hiddet
Gazap - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 93. ayet:
Kim bir mü´mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.

Muhammed Suresi 28. ayet:
İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah´ı gazablandıran şeye uydular ve O´nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Allah,) amellerini boşa çıkardı.

Fetih (Fethetmek) Suresi 6. ayet:
Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azablandırması için. O kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür.

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 14. ayet:
Allah´ın kendilerine karşı gazablandığı bir kavmi veli (dost ve müttefik) edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri de (açıkça gerçeği) bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi13. ayet:
Ey iman edenler, Allah´ın kendilerine karşı gazablandığı bir kavmi veli (dost ve müttefik) edinmeyin; ki onlar, kafirlerin mezar halkından umut kesmeleri gibi ahiretten umut kesmişlerdir.

Saff (Saf Tutmak) Suresi 3. ayet:
Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazab (konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti).
Gazap - Hadisler
Enes ibn Mâlik (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
"Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir, fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez." 
Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) devamla buyurdu ki: 
"Mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah’ın gazabına uğrar." 
[Tirmîzî, Zühd 57]

Ebu Bekir es-Sıddık (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: 
Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz: 
"Ey iman edenler! Siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yolda iseniz sapıklığa düşenler size hiçbir zarar vermezler. Hepinizin dönüşü Allah’a olacaktır ve o zaman Allah size hayatta yapmış oluğunuz şeyleri bildirecektir." (Maide suresi 105. ayet) Zira ben Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: 
"Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah’ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır."
[Ebu Davud, Melahim 17, tirmizi, Fiten 8]
Gazap - Kitap Tanıtım
Gazap

Wilbur Smith 
ALTIN KİTAPLAR 

Siyah-beyaz ayrımının en çarpıcı biçimde yaşandığı bir dönemde var olan kurallara karşı çıkmak ve beyaz bir kadın olarak ezilen tarafta yer almak gerçek bir cesaret işiydi. 
Tara Courtney beyazların lideri olan kocasına, baskın rejime, ırk ayrımcılığına ve esarete son vermek isteyen ve bunun için siyah liderlerle işbirliği yapan biridir. Bu cesur tavrı yüzünden çevresi tarafından dışlansa da onun gerçek dostları onu asla yalnız bırakmaz. 
Acılarla, yoksulluklarla ve kayıplarla dolu olan bir toplumun hikâyesi, aslında Tara´nın da yazgısıdır. O zorlu ve karanlık bir yoldan yürürken elinden kayıp gidenlere karşılık, gerçek bir özgürlük hikâyesi yazmaktadır.
Gazap - Özlü sözler
  • Allah, anne-babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı. - Fatıma Zehra
  • Hz. Allah, Beni Adem’i gazabından değil, rahmetinden yarattığının, dünya da Beni Adem için manevi kazanç yeridir. Galip Hasan Kuşçuoğlu
  • İnsanların en muttakisi ve en âlimi, insanlara aynı gözle bakmayandır. Çünkü bazı insanlara rıza ve bazı kimselere de gazap gözüyle bakmak gerekir. Eğer gazap gözüyle bakılması gereken kişiye, rıza gözüyle bakarsan onun ayıplarını göremezsin; zira rıza, insanın gözlerindeki görme hassasını zayıflatır. - İmam-ı Gazali
  • Köpekler gibi kızmayı bırak, arslanların gazabına bak. Arslanların gazabını görünce de var, bir yaşına girmiş koyun gibi yavaş ol.
Gazap - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve külli ve kati hadisat ve malumat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bilittifak, sarih ve kati bir surette haber veriyorlar ki, sırat-ı müstakim ehli olan peygamberlere (aleyhimüsselam) binler vakıatta istimdatlarına harika bir tarzda gaybi imdat gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hadisatta aynı zamanda gazap gelmesi ve semavi musibet başlarına inmesi, kati, şeksiz gösterir ki, bu kâinatın ve içindeki nev-i beşerin Hakim ve Adil ve Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Sahhar bir Mutasarıfı, bir Rabbi var ki, Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Salih gibi (aleyhimüsselam) çok nebilere pek harika bir surette tarihi ve geniş hadiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Ad ve Firavun kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil, dünyada dahi bir ceza olarak başlarına dehşetli semavi musibetler indirmiş.
Şualar | On Beşinci Şuâ

Ve keza, ifrat ve tefrit, hayat-ı içtimaiyeye karşı isyan ateşini yakan iki amildir. Evet, bu amiller hayat-ı içtimaiyeyi nizam ve intizam altına alan rabıtaları, kanunları keser, atar. Evet, şehvet veya gazap, haddini aşarsa, ırz ve namuslar payimal olur, masumlar mahvolur.
İşaratül-İcaz | Kur´ân´ın İfâdesindeki δcâza Dâir