Fil - Ansiklopedik bilgi
Fil

1. (isim, hayvan bilimi) Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
2. Satrançta çapraz hareket ettirilen taş
Fil - Ayet mealleri
Fil Suresi 1. ayet:
Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?
Fil - Kitap Tanıtım
Filin Yolculuğu

Jose Saramago
TURKUVAZ KİTAP

16. yüzyılda Portekiz Kralı, Süleyman adlı filini Avusturya Arşidükü Maximilian’a hediye etmek ister ve Süleyman bu uzun yolculuğa çıkar. 
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago’nun en neşeli, en keyifli romanı Filin Yolculuğu işte bu tuhaf serüvenin hikâyesini anlatıyor. 
Saramago severleri şaşırtacak bu keyifli roman, bir yandan da filin gariban ama köylü kurnazı terbiyecisi Subhro ile kafileye eşlik eden soylular bağlamında filin tanık olduğu insanlık komedyasına eğlenceli-eleştirel bir bakış getiriyor. 
Fil - Risale-i Nur Külliyatı
Sual: Hakikaten, eşyanın hakareti, hisseti, kudretin azametine, kelamın nezahet ve nezaketine münafidir.
Cevap: Bazı şeylerde veya işlerde görünen hakaret, çirkinlik, eşyanın mülk cihetine aittir. Yani dış yüzüne nazırdır ve bizim nazarımızda öyle görünür. Ve bunun için, eşya ile yed-i kudret arasına perde olarak esbab-ı zahiriye vaz edilmiştir ki, sathi nazarımızda yed-i kudretin o gibi eşya ile mübaşereti görünmesin. Fakat melekut ciheti, yani içyüzü ise şeffaf ve yüksektir. Kudretin taalluk ettiği bu cihette, hiçbirşey kudretin taallukundan hariç değildir. Evet, azamet-i İlahiye esbab-ı zahiriyenin vaz´ını iktiza ettiği gibi, vahdet ve izzet-i İlahiye de kudretin bütün eşyaya şumulünü ve kelamın herşeye ihatasını iktiza ederler. Maahaza, bir zerre üstünde zerrelerle yazılan bir Kur´an, sahife-i semada yıldızlarla yazılacak Kur´an´dan hüsünde (güzellik) aşağı değildir. Ve keza (Haşiye) bir sivrisineğin yaratılışı, san´atça filin hilkatinden dun değildir. Kelam sıfatı da aynen kudret sıfatı gibidir. Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir filozofla konuşmaktan aşağı değildir.

Haşiye :
Sivrisineğin başında mızrak gibi bir hortum vardır. Filin başına konar, hortumunu filin hortumuna batırır, fil kaçmaya başlar, hiçbir suretle elinden kurtulamaz. Demek Cenab-ı Hak, sivrisineği file galip ve hakim kılmıştır. Binaenaleyh, hilkatça dun ise de, cesaret hususunda faiktir.
Mütercim Abdülmecid

İşaratül-İcaz | Kur´ân´ın İfâdesindeki δcâza Dâir