Memnuniyet - Ansiklopedik bilgi
Memnuniyet

1. (isim) Memnun olma, sevinç duyma, sevinme
Memnuniyet - Ayet mealleri
Beyyine (Kanıt) Suresi 8. ayet:
Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O´ndan razı (hoşnut, memnun) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden "içi titreyerek korku duyan kimse" içindir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 120. ayet:
Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların "hileli düzenleri" size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.

Tevbe (Tövbe) Suresi 111. ayet:
Hiç şüphesiz Allah, mü´minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat´ta, İncil´de ve Kur´an´da O´nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah´tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte "büyük kurtuluş ve mutluluk" budur.

Rad (Gök Gürültüsü) Suresi 36. ayet:
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler; fakat (müslümanların aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazısını inkâr edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah´a kulluk etmek ve O´na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O´na davet ederim ve son dönüşüm O´nadır."

Neml (Karınca) Suresi 36. ayet:
(Elçi hediyelerle) Süleyman´a geldiği zaman: "Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah´ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır; hayır, siz, hediyenizle sevinip öğünebilirsiniz" dedi.

Rum (Romalılar) Suresi 36. ayet:
Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman, onunla sevinirler; kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde, hemen umutsuzluğa kapılırlar.

Gafir (Bağışlayan) Suresi 83. ayet:
Resulleri kendilerine apaçık belgeler getirdiği zaman, onlar, yanlarında olan ilimden dolayı sevinip-böbürlendiler de, kendisini alay konusu edindikleri şey, onları sarıp-kuşatıverdi.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 30. ayet:
Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah´tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin."

Şura (Danışma) Suresi 48. ayet:
Şayet onlar, sırt çevirecek olurlarsa, artık Biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen, yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki, Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir.

Hadid (Demir) Suresi 23. ayet:
Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah´ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
Memnuniyet - Bağlantılar
Memnuniyet Anketi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2012
Memnuniyet - Hadisler
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in hizmetçisi olan Ebû Hamza Enes ibn Mâlik el Ensârî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdular: 
Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah’ın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. 
[Buhârî, Deavât 4; Müslim tevbe 1]

Aişe (Allah Ondan razı olsun)’dan bildirildiğine göre Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem)Şöyle buyurdu: 
Allah kullarına merhametle ve büyük lutfuyla muamele eder. Bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur. 
[Buhari, Edeb 35, Müslim Birr 48]
Memnuniyet - Kitap Tanıtım
Memnun Çalışanlar - Memnun Müşteriler (Çalışan İlişkileri Yönetimi ERM / Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM)

Sinem Yeygel Çakır/ Dr. Ayşen Temel Eğinli 
DETAY YAYINCILIK 

Çalışanların ve müşterilerin işletmeden beklentileri ve algıları arasındaki bir değerlendirme sonucunda ortaya çıkan memnuniyet duygusunun, içsel ve dışsal faktörlerden etkilenmesi söz konusudur. Bir iyilik halini ifade eden memnuniyet, sadece iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabaları değil, aynı zamanda her iki tarafın da beklentileri ve algıları arasındaki dengenin kurularak korunmasını gerektirmektedir. Bir işletmenin varlık sebebi olan dış müşterilerine ulaşabilmesinin anahtarı, çalışan ilişkileri yönetimidir. Bu anlamda çalışanlardan (iç müşterilerden) dış müşterilere doğru olumlu bir sürecin işlerliğini sağlayan bir sistemin oluşturulması ve bu süreçteki fonksiyonlara işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Karlılığı ve sürekliliği hedefleyen işletmelerin çalışan ilişkileri ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına odaklanarak, çeşitli strateji ve taktiklerle başarılı olmaları mümkün olabilmektedir.
Memnuniyet - Özlü sözler
 • Adaletli dağıtılmadığı halde, insanın tek memnun olduğu şey aklıdır.
 • Akıllı kimdir? Herkesten öğrenen. Kuvvetli kimdir? Hırslarını yenen. Zengin kimdir? Halinden memnun olan. 
 • Başarının anahtarı nedir bilmiyorum, ama başarısızlığın anahtarı herkesi memnun etmeye çalışmaktır. - Bill Cosby  
 • Başarının termometresi ancak memnuniyetsizliğin kıskançlığı olabilir. - Salvador-Dali
 • Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden. - Yahya Kemal Beyatlı
 • Bir kadın kendi kızından on yaş daha genç göründüğü müddetçe hayatından gayet memnundur. - Oscar Wilde
 • Bir kadının "memnun oldum" dediği tek yer, tanışma faslıdır.
 • Büyük ve üstün insan daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir. - Konfüçyüs
 • Dertlerinizi başkalarına anlatmayın. Çoğunun umurunda olmaz geri kalan ise memnun olur. - N. Philpsopher
 • Elinde olandan memnun ol, insan her şeyde birinci olamaz. - Aesop
 • Evlenme davaya benzer ; mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. - Honore de Balzac
 • Herkes sizi seviyorsa, bir şeyler yanlış demektir. Herkesi memnun edemezsiniz. - Paulo Coelho  
 • Herkesi memnun edelim dersek, mümkün olsun, hepsi memnun olsun, ama biz maksadı temin etmiş olmayız. İdare-i maslahatçılar esaslı inkılap yapamaz. Bugünkü sefalet ve rezalet içinde, esasen kimseyi memnun etmeğe imkan yoktur. Memleket mamur, millet zengin olduğu zaman herkes memnun olur. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Kimi gittiği yeri memnun eder, kimi terk ettiği yeri. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Memnun olan yok hayatından. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. - Can Yücel
 • Öleceğiz bir gün, gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler, hatta memnun kalmayıp üstüne  birde sövecekler. - Neyzen Tevfik
 • Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder. Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetine tercih eder. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder. - İmam-ı Gazali
 • Yahudi, hisseleri ayırmasını iyi bilir. Yahudi´nin yaptığı iyilik, bir tarlaya istemeden dökülen gübre gibidir. Amacı bundan da ayrıca menfaat elde etmektir. Dolayısıyla Yahudi kendini memnuniyetle feda ederken bile bundan dolayı bir kayba uğramaz. Ne enteresandır ki buna rağmen bütün dünyada, çok kısa bir zamanda Yahudi, bir velinimet gibi algılanır. - Adolf Hitler
 • Yardım, tıpkı çiçekler gibidir. Ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder. - Chilon
Memnuniyet - Risale-i Nur Külliyatı
Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan, mahlûkatın, faaliyet-i kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş´et eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahmân-ı Rahîme ait, tabir caizse, hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor.
Mektubat | On Sekizinci Mektup

Okunan iddiânâme ve rapor üzerine, Üstad Said Nursî, cevaben otuz beş senelik hayatını misâl göstererek, siyasetle, dünyevî ve menfî cereyanlarla alâkadar olmadığını, kendisini meşgul eden ve nazarını çeken tek şey hakaik-ı îmâniye ve hizmet-i Kur´âniye olduğunu, bütün kuvvetiyle îmânı kurtarmak dâvâsında gittiğini bildirir; müteaddit mahkemelerin berâet ve iâde kararlarını zikreder. Gençlik Rehberi adlı eserinin üniversiteli gençler tarafından bastırılmasının büyük bir memnuniyeti mûcib olması lâzım geldiğini, içinde bulunduğumuz asrın menfî cereyanlarına, bilhassa içtimâî bünyemizi sarsan ahlâksızlık ve îmansızlık salgınına karşı, Gençlik Rehberi gibi, Risâle-i Nur´un bütün eczâlarının külliyetle intişârının, gençliğe ve mâsum evlâtlara ve kadınlara umûmen okutturulmasının vatan-millet saadeti nokta-i nazarından gayet elzem olduğunu beliğ bir sûrette ifade etmiş; mezkûr gayeler için, kendi haberi olmadan genç üniversitelilerin tab eylediğini beyân etmiştir.
Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı