Kabullenmek - Ansiklopedik bilgi
Kabullenmek

1. Kabul etmek.
2. Hakkı yokken ya da istemeyerek kendine mal etmek
Kabullenmek - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 37. ayet:
Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya´yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi. 

Hucurat (Odalar) Suresi 17. ayet:
Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)"
Kabullenmek - Bağlantılar
FARKINDALIK BECERİLERİ-KABULLENME

İnat Yüzünden Bugüne Kadar Kabul Edilmeyen Şeyler

EFENDİMİZ(S.A.V)´In Heyetleri Kabulü 
Kabullenmek - Hadisler
Ebu Said el Hudri (Allah Ondan razı olsun), Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim, dedi: 
Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın ona da gücü yetmezse kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. 
[Müslim, İman 78]

Aişe (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayete göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez, reddedilir. 
[Buhari, Sulh 5, Müslim, Akdiye 17]
Kabullenmek - Kitap Tanıtım
Farkındalık Ayrımsama ve Kabullenme Temelli Terapiler

Doç.Dr. Kültegin Ögel 
HYB YAYINLARI 

İnsan yaşamı karmaşıklaştıkça terapide ihtiyaçlar değişiyor. Değişen ihtiyaçlar terapilerde yenilikleri de beraberinde getiriyor. Birbirini takip eden dalgalar insan ruhu özgürleşmedikçe kıyıya vurmayacak gibi. Son yıllarda farkındalık ve kabullenme temelli terapiler güçlü bir dalga olarak psikoterapi sahillerinde gözükmeye başladı. 

Bu kitapta farkındalık ve kabullenme ortak bir kavram olarak ele alınmış ve işlenmiştir. Bu kitap bir tedavi kılavuzu değildir. Farkındalık –Kabullenme temelli terapi yöntemlerinden sadece birisi işlenmemektedir. Daha çok kavramsal temelleri vermeyi hedeflemekte ve tedavi sürecinin içeriğini genel olarak yansıtmaktadır. Ancak terapi yöntemlerinin ayrıştığı noktalarda verilmeye çalışılmıştır. 
Kabullenmek - Özlü sözler
 • Ağaçların bazen boş olabileceği gerçeğini kabullenmeli, ve meyve vereceği zamanı beklemeliyiz. - Anton Chekhov  
 • Başarımı şuna borçluyum; hiçbir zaman ne mazeret uydurdum ne de kabul ettim. - Florence Nightingale  
 • Başarısızlığı kabul edebilirim ama denememeyi kabul edemem. - Michael Jordan
 • Birileri bazen mutsuz olacak, bunu kabullen. Ben bu sayede mutlu kalabiliyorum.
 • Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler. - F. Schiller
 • Bütün gerçekler üç aşamadan geçer: Önce, dalga geçilir; sonra, şiddetle karşı çıkılır, sonunda aşikar kabul edilir. - Arthur Schopenhauer
 • Din, avama göre doğru kabul edilir, bilgelere göre yanlış, yönetenlere göre ise kullanışlı. - Seneca
 • Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. - John Steinbeck
 • Gün gelir ve anlar ki insan; yaşadığı her şey bir yalandır. Geriye vazgeçemediği bir aşk ve kabullenemediği bir yalnızlık kalır. - Cengiz Aytmatov
 • Hayatınızı cesurca kabullenin, başarıya dönüştüğünü göreceksiniz. - Ralph Waldo Emerson
 • Konuşmayan adam kabullenmiş demektir.
 • Köylüler iki türlüdür; pazara yakın olanlar, çabuk pazarın dilini ve ahlakını kabullenirler, biliyoruz. Dağ köyleri var, bunlar ise, değişmezin gardiyanlarıdır; bizde Türkmenler ve Kürtler’de dağ Kürt’lerini gösterebiliriz. Aydınlar iki türlüdür; köksüzler ve bunlar dışarıdaki her rüzgarı içlerine alır ve Konya dervişleri örneği dönerler. Bir de dönmez aydınlar var; bunlar dağ Türkmenleri’nin gelenekte yaptığını, akıl planında üstleniyorlar ve yabancı rüzgarlardan nefret ediyorlar. Şimdi son mevzi bunlardır. - Yalçın Küçük
 • Sabırlı insan, herhangi bir musibet (bela) geldiğinde ilk andan itibaren feveran etmeyen kimseye denir. İlk anda isyan eden, ama daha sonra aklıselim ile olayı kabullenen kimse ise sabırlı değil, mütehammil insandır. - Hz. Abdulaziz Bekkine
 • Susmak kabullenmek değildir, muhatap olmamaktır.
 • Susmak kabullenmek değildir. Anlayabilene cevaptır.
 • Şems-i Tebrizi Şam’a döndüğünde, Mevlana Celaleddin için onun yokluğu dayanılmazdır. Şems’in varlığını kabullenememiş kimseler, Mevlana Celaleddin’e ileri geri laflar etmişlerdir. Mevlana’nın bu kimselerden birine verdiği cevap şöyledir: "Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O, elindeki yay ile vurmazdan önce tellerime; hep aynı nameyi çalıp söyleyen, kendi sesine yabancı bir kuru rebaptım. Ben onun avucunda bağlar, bahçeler ağaçlar görür; deryalar gibi geniş, deryalar kadar berrak sular görürüm. Onun avucunda çıkan ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lakin siz bunların hiçbirini göremezsiniz." - Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Tanrı kimseye hayatı kabul edip etmeyeceğini sormuyor.Bu bir seçenek değil.Almalısınız.Tek seçenek nasıl. - Henry Ward Beecher  
 • Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme sükûnetini, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesaretini ve aralarındaki farkı anlayabilme dirayetini bahşet. - Reinhold Niebuhr
 • Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin, ya da olanları kabullenmeyi. İyikilerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin! Karar senin. - Bukowski
 • Ya mevcut durumu kabulleneceksin oturacaksın oturduğun yerde, ya durumu ret edip çekip gideceksin ya da bir şeyler yapacaksın. Sizce hangisi?
 • Ya sonra diye sorar aşkı gösterseniz, gene aynı sorudur onun aklını kurcalayan; "ya sonra"! Öfke, coşku, dostluk, sevişme, başkaldırı, direnme hep aynı soruyu sürükler peşinden; "ya sonra". Bilinmeyen bir "ya sonra" için bilinenlerin hepsini ıskalamayı kabullenir. - Oscar Wilde
 • Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. 
 • Yanarak var olmayı kabullenmekle sönerek yok olmak arasında yapılacak seçimden ibaretti bütün hikâye.
 • Yaşadıkça, tüm dualarım kabul olmadığı için Tanrı´ya şükreder oldum. - Jean Ingelow  
Kabullenmek - Risale-i Nur Külliyatı
Mânevî bir ihtarla bir iki ince meseleyi size yazıyorum. 
BİRİNCİSİ 
Geçen Ramazan-ı Şerifte, Ehl-i Sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik âşikâre kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. 
Birincisi: Bu asrın acip bir hassasıdır. (Haşiye) Bu asırdaki ehl-i İslamın fevkalade safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle, ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlet ve tuğyan, safdil taraftarla ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i âmmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; "Biz buna müstehakız" derler. 
Evet, elması bildiği (ahiret ve İmân gibi) halde, yalnız zaruret-i kat´iye suretinde şişeyi (dünya ve mal gibi) ona tercih etmek ruhsat-ı şer´iye var. Yoksa, küçük bir ihtiyaçla veya hevesle veya tamâh ve hafif bir korkuyla tercih edilse, eblehâne bir cehalet ve hasârettir, tokata müstehak eder. 
Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. 
Kastamonu Lâhikası | Manevi Bir İhtarla Bir İki İnce Meseleyi Size Yazıyorum

İ´lem eyyühe´l-aziz! Âlemde tesadüf yoktur. Evet, bilhassa bahar mevsiminde, küre-i arz bahçesinde, bütün ağaçların dallarında, çiçeklerin yapraklarında, mezrüatın sümbüllerinde hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tanaggum ve terennümle inşad ettikleri İmân kulağıyla, basiret gözüyle dinlenilirse, tesadüf şeytanları bile kabulle hayran olurlar.
Mesnevi-i Nuriye | Şûle´nin Zeyli