Boşluk - Ansiklopedik bilgi
Boşluk

1. (isim) Oyuk, çukur, kapanmamış yer
2. Boş olan yer
3. Kesinti, kopukluk
4. Boş geçen süre
5. Eksiklik, yoksunluk duygusu
6. Boş olma durumu
Boşluk - Ayet mealleri
Nahl (Arı) Suresi 79. ayet:
Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allah´tan başkası tutmuyor. Şüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır.

Kehf (Mağara) Suresi 17. ayet:
(Onlara baktığında) Görürsün ki, güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser-geçerdi ve onlar da onun (mağaranın) geniş boşluğundalardı. Bu, Allah´ın ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, işte hidayet bulan odur, kimi saptırırsa onun için asla doğru-yolu gösterici bir veli bulamazsın. 

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 10. ayet:
Musa´nın annesi ise, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer mü´minlerden olması için kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu(n durumunu) açığa vuracaktı.

Ahzab (Gruplar) Suresi 4. ayet:
Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız (zıharda bulunduğunuz) eşlerinizi sizin anneleriniz yapmadı, evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. Bu, sizin (yalnızca) ağzınızla söylemenizdir. Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip-iletir.
Boşluk - Hadisler
İbni Ömer (Allah Onlardan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Saflarınızı düzgün tutunuz. Omuzlarınız aynı hizada olsun saf arasındaki boşlukları doldurunuz. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. 
Şeytanın sokulabileceği boşluklar bırakmayınız. Kim bir saftaki boşluğu doldurup kopukluğu önlerse Allah ona rahmetini ulaştırır. 
Kim de boşluk bırakarak bir safı kesintiye uğratırsa Allah ta ona rahmetini keser. 
[Ebu Davut, Salat 93,98]

Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Safları oluşturmaya başlarken imamı ortaya alarak düzenleyiniz ve tüm saflardaki boşlukları da doldurunuz. 
[Ebu Davut, Salat 98]

Ebu Vakıd Haris ibni Avf (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Bir gün Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) mescidde ashabı ile beraber otururken karşıdan üç kişi çıkageldi. 
İkisi Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)´a doğru yöneldi, diğeri de bırakıp gitti. 
Bunlardan biri cemaatın arasında bir boşluk görüp oraya oturdu. 
Öteki ise cemaatın arkasına gidip oturdu. Üçüncüsü de bırakıp gitmişti. 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) konuşmasını bitirince, bunlar hakkında şöyle buyurdu: 
Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Onlardan biri Allah´a sığındı, Allah da onu barındırdı ve hayra ulaştırdı. 
Diğeri sıkıntı vermekten, insanları rahatsız etmekten utandı. Allah da onu edebinden dolayı mükafatlandırdı. 
Öteki ise Allah Rasulü´nün meclisinden yüz çevirdi, Allah da ondan yüzçevirdi. 
[Buhari, İlm, 8]
Boşluk - Kitap Tanıtım
Boşluk

Ahmed Günbay Yıldız 
TİMAŞ YAYINLARI 

Kendisine lanse edilen hayat şekliyle, boşluğa itilmiş, amaçsız, gayesiz bir nesil… Ve beklenmedik bir zamanda, olmadık yerde filizlenen tomurcuklar… Elinizdeki kitap, sevgileriyle, nefretleriyle, toplumun sosyal gerçeklerinden bir kesit sunmaktadır.
Boşluk - Özlü sözler
  • Allah parmaklarımızın arasında boşluk bıraktı. Bizim için yaratılan kişi gelip o boşluğu doldursun diye.
  • Birlikte yaşayabileceğin biriyle değil, onsuz yaşayamayacağın biriyle ol. Geldiği zaman boşluk dolduran değil gittiğinde yeri doldurulmayan biriyle ol.
  • Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. - Elif Şafak
  • Geldiğin zaman boşluk dolduran değil, gittiğin zaman yeri doldurulamayan ol.
  • Gerçek değer; gelmesiyle boşluk dolduran değil, gitmesiyle boşluk yaratandır - Özdemir Asaf 
  • İnsanlar gelmeleriyle boşluk dolduranları severler, gitmeleriyle boşluk yaratanlara aşık olurlar. - Özdemir Asaf
  • O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler, arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. - Can Yücel
  • Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat özgür irade yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann
  • Sen şimdi yazdığım şiirleri kendi üstüne alınıyorsun değil mi? Sana kafiyeli cümleler fazla gelir! Satır aralarındaki boşluklarda  oyala kendini. - Nazım Hikmet Ran
Boşluk - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada herşeyle alâkadar olan insan için hakikî teselliyi ve istinat ve istimdat noktalarını yalnız Kur´an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç, bu zamanda, bu asırda en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren Risale-i Nur´dur. Çünkü zulümat ve evhamın menbaı olan tabiatı, o delmiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş. 
Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

Binaenaleyh, arzın zevilhayatla dolu olmasından kat´iyetle anlaşılıyor ki, bu geniş boşlukta durmakta olan semalarda, yıldızlarda, burçlarda ve çok kısımlara münkasım ve müştemil semavatta, şeriatın "melaike" ile tesmiye ettiği zihayatlar mevcuttur.
İşaratül-İcaz | Melaikeye Îman ve İnsanın Yaratılışına Dair