Celcelutiye - Ansiklopedik bilgi
Celcelutiye

Celcelutiye, "bedi, eşsiz, benzersiz" anlamına gelir ve "Celcelutiye Duası", "Celcelutiye Kasidesi", "Kaside-i Celcelutiye" gibi isimlerle de anılır. Hazret-i Ali (r.a.) bu kasideyi, Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) derslerinden istifade ederek Arapça olarak yazmış. Yazarken de ebced cifir hasabını esas almış ve içinde yer yer Süryanice kelimeler kullanmıştır. 
Celcelutiye - Bağlantılar
Celcelutiye duası vahiy midir; kaynakları nedir? Bu duanın aslını ve anlamını yazar mısınız?

Celcelûtiye üzerine

Celcelutiye´nin mahiyyeti nedir? Cevşen ile arasındaki fark nedir? Bir müslümanın hayatında yeri ne olmalıdır?
Celcelutiye - Kitap Tanıtım
Türkçe Açıklamalı Kaside- i Celcelutiye ve Hizbü´l Ekberi´n- Nuri

Bediüzzaman Said Nursi 
NESİL YAYINLARI 

Celcelutiye, "bedi, eşsiz, benzersiz" anlamına gelir ve "Celcelutiye Duası", "Celcelutiye Kasidesi", "Kaside-i Celcelutiye" gibi isimlerle de anılır. Hazret-i Ali (r.a.) bu kasideyi, Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) derslerinden istifade ederek Arapça olarak yazmış. Yazarken de ebced cifir hasabını esas almış ve içinde yer yer Süryanice kelimeler kullanmıştır. Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur`un çeşitli yerlerinde Celcelutiye hakkında detaylı bilgiler verir. 
Bediüzzaman bu eser hakkında `Risale-i Nur`un menbaı (kaynağı), Risale-i Nur`un Zülfikar`ı` gibi ifadeler kullanır.
Hizbü`l-Ekberi`n-Nuri, kainatın bütün alemlerini sayarak Ayet-ül-Kübra`daki hakikatlerin özetle aynısını açıklamaktadır. Veciz bir Arapça üslub ile yazıldığından, kainatı tefekkür için güzel bir kaynaktır.
Üstad Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası`nda, Eski Said`in Yeni Said`e inkılap ettiği zamandan itibaren tefekkür mesleğinde gittiği için `Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır` sırrını aradığını, her bir iki senede o sırrın suret değiştirerek ya Arapça veya Türkçe bir risaleyi netice verdiğini söyler. Arapça telif edilen Katre Risalesi`nden, ta Ayetü`l-Kübra Risalesi`ne kadar, o hakikat devam edip suretler değiştirdiğini ve en son olarak Hizbü`l-Ekber-i Nuri suretine girdiğini ifade eder.
Celcelutiye - Risale-i Nur Külliyatı
Celcelûtiye, Süryânice bedî demektir ve bedî mânâsındadır. İbâreleri bedî olan Risâle-i Nur, Celcelûtiye´de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhâtı göründüğünden, kasîdenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyâkatim olmadığı halde bana verilen "Bediüzzaman" lâkâbı, benim değildi, belki Risâle-i Nur´un mânevî bir ismi idi. Zâhir bir tercümânına âriyeten ve emâneten takılmış. Şimdi o emânet isim, hakîki sahibine iâde edilmiş. Demek, Süryânice bedî mânâsında ve kasîdede tekerrürüne binâen, kasîdeye verilen Celcelûtiye ismi işâr"ı bir tarzda, bid´at zamanında çıkan Bediü´l-Beyân ve Bediü´z-Zaman olan Risâle-i Nur´un hem ibâre, hem mânâ, hem isim noktalarıyla bedîliğine münâsebettarlığı ihsâs etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmâsında, Risâle-i Nur çok yer işgal ettiği için, hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum.
Mektubat | İşârât-ı Gaybiye Hakkında bir Takriz

Hem mâdem Celcelûtiye´nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor; ve gaybî umûr-u istikbâliyeden haber veriyor; ve mâdem, Kur´ân îtibârıyla, bu asır dehşetlidir ve Kur´ân hesâbıyla, Risâle-i Nur, bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hâdisedir; ve mâdem sarâhat derecesinde çok karine ve emârelerle, Risâle-i Nur, Celcelûtiyenin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş; ve mâdem Risâle-i Nur ve eczâları, bu mevkie lâyıktır ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radiyallâhü Anhın nazar-ı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyâkatleri ve kıymetleri var; ve mâdem Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, Sirâcünnûr´dan zâhir bir sûrette haber verdiğinden, sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda Sözler´den, sonra Mektublar´dan, sonra Lem´alar´dan risâlelerdeki aynı tertip aynı makam, aynı numara tahtında, kuvvetli karînelerin sevkiyle kelâm delâlet ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anhın işaret ettiğini ispat eylemiş.
Mektubat | İşârât-ı Gaybiye Hakkında bir Takriz