Cevşenü´l-Kebîr - Ansiklopedik bilgi
Cevşenü´l-Kebîr

Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarikiyle Hz. Peygambere isnat edilip, Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir olarak bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duâyı ifade eder.
Cevşenü´l-Kebîr - Bağlantılar
Cevşenü´l-Kebîr

Sorularla Cevşenü’l-Kebîr

CEVŞENÜ’L-KEBÎR

Cevşen Üzerine 

CEVŞEN İKLİMİNDE 
Cevşenü´l-Kebîr - Kitap Tanıtım
Cep Boy Cevşenü´l- Kebir ve Türkçe Açıklaması 

Bediüzzaman Said Nursi 
NESİL YAYINLARI 

Peygamber efendimizin duası cevşen, bu sefer cep ebatıda olarak hazırlandı.
Cevşenü´l-Kebîr - Risale-i Nur Külliyatı
Yani, bin bir esma-i İlahiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur´andan çıkan bir harika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkınde bulunan ve bir gazvede "Zırhı çıkar onun yerine bu Cevşeni oku"  diye Cebrail vahiy getiren Cevşenü´l-Kebir münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammedin (a.s.m.) risaletine ve hakkaniyetine şahadet ettiği gibi, Kur´an dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşenden feyiz alan ve tevellüd eden Resailin-Nuriye, yüz otuz parçasıyla risalet-i Muhammediyeye (a.s.m.) birtek hüccet ve risaletinin bütün hakikatlerini aklen ve mantıken ispatıyla, hatta felsefenin nazarında akıldan pek uzak meselelerini göz önünde gibi gayet kolay ve makul bir tarzda ders vermesiyle Muhammedin (a.s.m.) sadıkıyetine ve risaletine külli bir surette şahadet eder. 
Şualar | On Beşinci Şuâ 

Öyle de, çok Esmâya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtelâ olan insan, münâcâtında, istiâzesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medâr-ı fahrı ve elhak en hakiki insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşenü´l-Kebîr nâmındaki münâcâtında bin bir ismiyle duâ ediyor, ateşten istiâze ediyor.
Sözler | Yirmi Dördüncü Söz

Risale-i Münacatın başında, Cevşenü´l-Kebirin doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen´in dahi misli yoktur diyecek.
Mektubat | On Dokuzuncu Mektup 

Kur´ân´dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü´l-Kebîrden aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-ı Rahîmimin dergâhına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur´ân´ı ve Cevşenü´l-Kebîri şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum.
Şualar | Üçüncü Şuâ