Bekâr - Ansiklopedik bilgi
Bekâr

1. Evlenmemiş kimse
2. Evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız yaşayan kimse
Bekâr - Ayet mealleri
Nur (Işık) Suresi 32. ayet:
İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.
Bekâr - Hadisler
Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana şu tembihte bulundu:"Ey Ali, üç şey vardır, sakın onları geciktirme:Vakti girince namaz, (hemen kıl!)Hazır olunca cenaze, (hemen defnet!)Kendisine denk birini bulduğun bekar kadın, (hemen evlendir!)"
[Tirmizî, Salât: 127, (171)]

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikahı batıldır!" buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Devamla:
"Eğer kocası zifaf yaptıysa, kadının fercinden helal addetmiş olması sebebiyle mehir kadınındır. Eğer (veliler) ihtilafa düşerlerse, sultan, velisi olmayanların velisidir." 
[Ebu Davud, Nikah 20, (2083); Tirmizî, Nikah 14, (1102).]

Yine Ebu Davud ve Tirmizî´de Ebu Musa (radıyallahu anh)´ dan gelen bir rivayette: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Velisiz nikah yoktur!"  demiştir. 
[Tirmizî, Nikah 14, (1101); Ebu Davud, Nikah 20, (2085).]

Hz. İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Dul nefsine velisinden ehaktır. Bakireden nefsi hususunda izin alınır,  onun izni  sükutudur.
[Müslim, Nikah 66, (1421); Muvatta, Nikah 4, (2, 524); Tirmizî, Nikah 12, (1108); Ebu Davud, Nikah 26, (2098); Nesâî, Nikah  31, 32, (6, 84).]

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Bir genç kız Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a gelerek: "Babam beni kendisinin oğluna nikahladı, ta ki benimle onun alçaklığını gidersin. Ama ben istemiyorum" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm, babasına adam göndererek getirtti ve evlenme işini kıza bıraktı. Bunun üzerine kız: "Ey Allah´ın Resulü! Ben şimdi, babamın yaptığına izin verdim. Esasen  ben  kadınlara bu meselede babalara (icbar) yetkisi olmadığını göstermek istedim!" dedi." 
[Nesaî, Nikah 36, (6, 87); İbnu Mace, Nikah 12, (1874).]
Bekâr - Kitap Tanıtım
İlim Öğrenmeyi Evliliğe Tercih Eden Bekar Alimler

Abdulfettah Ebu Gudde 
BİLGE KİTABEVİ 

Günümüz gençlerinin bu sayfaları ve sözleri görmesini arzu ettim atalarımızın katında ilmin ne kadar yüce, ilimle alakalarının ne kadar kuvvetli, ilim uğruna hayatlarını nasıl feda ettiklerini, insan hayatlarının ihtiyacı olan durumları bir tarafa bırakıp ilmi şiddetle tercih ettiklerini bilmelerini istedim. Gençlerin, alimlerin faziletlerini bilmelerini, güçlerini takdir etmelerini ve geçmişlerinin nazarında ilmin ne değerde olduğunu anlamalarını istedim.

İmam Taberi
İmam Nevevi
İmam İbn Teymiye
İmam zamahşeri
Üstad Bediüzzaman Sid Nursi
Muhammed Hamidullah

Bekâr - Muhtelif yazılar
Bekarlık sultanlıksa, evlilik nedir?

Yıllar önce "Bekarlık sultanlıktır" deyişini sıkça kullanan bir arkadaşım vardı.
Hayatın akışı içinde yollarımız ayrıldı. 4-5 yıl kadar haberleşemedik.
Tekrar karşılaştığımızda evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı.
Fırsatı kaçırmadım ve hani "Bekarlık sultanlıktı" hatırlatmasını yaptım.
Hatırlatmamdaki imaya hiç bozulmadı, verdiği cevap şu oldu.
- İmparator olmak çok daha güzel...
Söylediğinin ne anlama geldiğini anlamadığımı görünce cebinden ajandasını çıkardı. İçindeki fotoğrafı bana uzattı.

Fotoğrafta arkadaşım ayakta duruyordu. 
Henüz birer aylık olan ikizlerinden birini bir kolunda diğeri öbür kolunda başlarını omuzlarına yaslamış olarak tutuyordu.
2-3 yaşlarındaki diğer ikizler ise, korkuyla her biri bir bacağına sarılmıştı.
Hanımı arkasından kollarını arkadaşımın beline sarmış, başını omuzuna koyarak, yanağını yanağına yaslamış gülümsüyordu.

Fotoğrafı görünce aklıma gelen cümle şu oldu:
- Bu adamın karşısına çıkabilecek babayiğit tanımıyorum.
Fotoğraftan arkadaşımın neden 
- İmparator olmak çok daha güzel...
dediği anlaşılıyor sanırım.

Bekarlık sultanlık olabilir ama evlilikte imparatorluktur :)
Bekâr - Özlü sözler
  • Önemli olan medeni halinin bekar olması değil. Bekar halinin medeni olmasıdır.
  • Bekâr bir adam, son saniyede daha iyisini bulan kadınların bir hatırasıdır. 
  • Bekâr erkekler kadınlar hakkında evli erkeklerden daha çok şey bilirler. Eğer bilmeselerdi onlar da evlenmiş olurdu. - H.L. Mencken 
Bekâr - Risale-i Nur Külliyatı
Üçüncüsü: Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelânı var. Ve bir evlâdının dünyada ona hizmeti ve âhirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı, o meyl-i fıtrîyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakikî evlât, kendi validesinin şefkatine mukabil fedakârâne hizmet ve dindârâne dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defter-i a´mâline haseneler yazdırmak ve âhirette salih ise validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil, ondan sekizi o hâleti göstermediğinden, bu fıtrî meyil ve nefsânî şevkle o biçare zaifeler böyle ağır bir hayata kat´î mecbur olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen, bekâr kalmak isteyen Nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki: 
Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan, kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakâr şakirtleri gibi mücerret kalıp tâ ona lâyık ve ebedî bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslâmiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevî için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın. 
Said Nursî 
Emirdağ Lâhikası | Hapsin Latif Bir Hatırası

Halbuki tesettürün ref´i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü, en serseri ve asrî bir genç dahi refika-i hayatını namuslu ister. Kendi gibi asrî, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekâr kalır, belki de fuhşa sülûk eder.
Kadın öyle değil; o derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının-aile hayatında müdir-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan-en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise, bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azâbı çektirir. Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himâyet ve merhamet ve hürmettir. Onun için, o erkek inhisar altına alınmaz, başka kadınları da nikâh edebilir.
Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a