Ayet - Ansiklopedik bilgi
Ayet

1. Kur´an surelerini oluşturan kısımlardan her biri. 
2. Belirti, nişan.
Ayet - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 118. ayet:
Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Biz, kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 13. ayet:
Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için andolsun bir ayet (ibret) vardır. Bir topluluk, Allah yolunda çarpışıyordu, diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır.

Enam (Davar) Suresi 4. ayet:
Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka ondan yüz çevirirler.

Yunus Suresi 92. ayet:
Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, bizim ayetlerimizden habersizdirler.

Nahl (Arı) Suresi 65. ayet:
Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 12. ayet:
Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 91. ayet:
Irzını koruyan (Meryem); biz ona kendi ruhumuzdan üfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 35. ayet:
Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. 

Kamer (Ay) Suresi 2. ayet:
Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.
Ayet - Bağlantılar


Ayet - Kitap Tanıtım
Ayetler ve Yetenekler

Necmettin Şahinler 
İNSAN YAYINLARI 

Kur´an´a göre, insanın önüne, okunmak üzere konan üç temel kitap" vardır. Kainat kitabı, vahiy kitabı ve insanın bizzat kendisi. Necmettin Şahinler, bu çalışmasında bu üç kitabın ayetlerini okuyabilmek için insanda olması gereken genel ve özel yetenekleri irdelemeye çalışıyor.

Ayet - Kitap Tanıtım
Ayetler ve İbretler 1

Ümit Şimşek 
ZAFER YAYINLARI 

Hergün bir kısa bölüm. Kur´an ayetlerine ibretli bir bakış. 
Ve bugün nazil oluyormuş gibi, hayatımızın tam ortasına inen ayetler!
Elinizdeki kitapla başlayan dizi, kısa okumalarla, Kur´an çalışmalarını günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor: Yormadan, sıkmadan, zorlamadan.

Ayet - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, Kur´ân-ı Mu´cizü´l-Beyânın i´câz derecesindeki kemâl-i nizam ve intizamı ve kitâb-ı kâinattaki intizamât-ı san´atı, muntazam üslûblarıyla tefsir ettikleri halde, manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki: Ayetlerinin herbir necmi, vezin kaydı altına girmeyip, tâ ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mâbeynlerinde mevcud münâsebet-i mâneviyeye râbıta olmak için, o daire-i muhîta içindeki âyetlere birer hatt-ı münâsebet teşkil etmesidir. Güyâ, serbest herbir âyetin ekser âyetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur´ân içinde, binler Kur´ân bulunur ki, herbir meşreb sahibine birisini verir. Nasıl ki, Yirmi Beşinci Sözde beyân edildiği gibi, Sûre-i İhlâs içinde otuz altı Sûre-i İhlâs miktarınca, herbiri zi´l-ecnihâ olan altı cümlenin terkibâtından müteşekkil bir hazîne-i ilm-i tevhid bulunur ve tazammun ediyor.
Sözler | On Üçüncü Söz

Netice: Mâdem enbiyâya dâir olan âyetler, şimdiki terakkiyât-ı beşeriyenin hârikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz-ı ifadesi var; ve mâdem her bir âyetin müteaddit mânâlara delâleti muhakkaktır, belki müttefeku´n-aleyhtir; ve mâdem enbiyâya ittibâ etmek ve iktidâ etmeye dâir evâmir-i mutlaka var; öyle ise, şu geçmiş âyetlerin maânî-i sarîhalarına delâletle beraber, "San´at ve fünûn-u beşeriyenin mühimlerine işarî bir tarzda delâlet, hem teşvik ediliyor" denilebilir.
Sözler | Yirminci Söz