Anarşi - Ansiklopedik bilgi
Anarşi

Anarşi: Kargaşa
Anarşi - Bağlantılar
Fıtrat ve Anarşi
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/fitrat-ve-anarsi.html

Anarşizm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anar%C5%9Fi
Anarşi - Kitap Tanıtım
Anarşi

Prof. Dr. İbrahim Canan 
IŞIK YAYINLARI 

Elinizdeki eserde, "Sadece Türkiye´nin değil, Batı Medeniyetinin ve bütün dünya ülkelerinin en mühim meselesi olarak gündeme alınmış bulunan anarşi hadisesi, İslam açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anarşi ile günlük müşahhas vak´alar arasında temas kurularak, yerli yersiz polemiklere sebep olmaktan kaçınılmıştır. Zira batılı gizleyen şey, hakkın yeterince bilinmemesidir. Hakkın güzelliği yeterince gösterildiği takdirde, kavlen söylenmese bile batılın çirkinliği kendisinden bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacak, sahteliği sırıtacaktır. Çünkü hak geldi mi batıl gider. Bu sebeple ayet ve hadislere dayanarak "Anarşi nedir, ona karşı ne gibi tedbirler alınmalıdır ve hangi çarelere tevessül edilmelidir.?" tespit edilmeye çalışılmıştır. 
İlgili ayet ve hadislerin açıklamasını yaparken şahsi görüşlerden ve hatta zamanımızda yaşayan alimlerin yorumlarından mümkün mertebe kaçınılırak, selef ve klasik İslam alimlerinin görüşlerinden istifade edilmiştir."

Anarşi - Risale-i Nur Külliyatı
Efendiler!

Şimdiki hayat-ı içtimaiyeyi bilemediğimden, makam-ı iddianın gidişatına göre, sizce musammem mahkûmiyetimize bir bahane olmak için, pek musırrâne ileri sürdüğünüz cemiyetçilik ithamına karşı pek çok katî cevaplarımızı Ankara ehl-i vukufunun dahi müttefikan tasdikleriyle beraber, bu derece bu noktada ısrarınıza çok hayret ve taaccüpte bulunurken kalbime bu mânâ geldi:
Madem, hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı; ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hâcet-i zaruriyesi; ve aile hayatından tâ kabile ve millet ve İslâmiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli râbıta; ve her insanın kâinatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medâr-ı zarar ve hayret ve insanî ve İslâmî vazifelerin ifasına mâni maddî ve mânevî esbabın tehacümatına karşı bir nokta-i istinat ve medar-ı tesellî olan dostluk ve kardeşâne cemaat ve toplanmak ve samimâne uhrevî cemiyet ve uhuvvet, hem siyasî cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya, hem din, hem âhiret saadetlerine katî vesile olarak İmân ve Kur´ân dersinde hâlis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüt taşıyan Risale-i Nur şakirtlerinin pek çok takdir ve tahsine şâyân ders-i imanda toplanmalarına, "cemiyet-i siyasiye" nâmını verenler, elbette ve herhalde, ya gayet fena bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem insaniyete vahşiyâne düşmanlık eder, hem İslâmiyete nemrudâne adâvet eder, hem hayat-ı içtimaiyeye anarşiliğin en bozuk ve mütereddî tavrıyla husumet eder ve bu vatana ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye ve dinî mukaddesata karşı mürtedâne, mütemerridâne, anûdâne mücadele eder. Veya ecnebî hesabına bu milletin can damarını kesmeye ve bozmaya çalışan el-hannâs bir zındıktır ki, hükümeti iğfal ve adliyeyi şaşırtır, tâ o şeytanlara, firavunlara, anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz mânevî silâhlarımızı, kardeşlerimize ve vatanımıza çevirsin veya kırdırsın.
Mevkuf 
Said Nursî
Şualar | On İkinci Şuâ

Bu üç dört madde ile bizi itham edenler ve lüzumsuz, mahkemeleri bizimle meşgul eden gizli düşmanlarımız, şüphe yoktur ki, onlar ya siyaseti dinsizliğe âlet etmek istiyorlar veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda, bilerek veya bilmeyerek anarşiliği yerleştirmek istiyorlar. Çünkü, bir Müslüman İslâmiyet dairesinden çıksa, mürted ve anarşist olur, hayat-ı içtimaiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir. Âhir zamanda gelecek Ye´cüc ve Me´cücün komitesi, anarşistler olduğuna Kur´ân işaret ediyor. 
Emirdağ Lâhikası | Heyet-i Sıhhiyeye