Alem - Âlem - Ansiklopedik bilgi
Alem - Âlem

1. (gök bilimi) Evren. 
2. Dünya, cihan 
3. Aynı konu ile ilgili kimseler. 
4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü
5. Belli bir grupraki canlıların bütünü
6. Durum ve şartlar
7. Herkes, başkaları
8. Ortam, çevre
9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey. 
10. Farklı davranış içinde bulunan kimse. 
11. (mecaz) Eğlence
Alem - Âlem - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 47. ayet:
Ey İsrailoğulları, size  bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 42. ayet:
Hani melekler: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı," demişti.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 107. ayet:
Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.

Secde Suresi 2. ayet:
Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.

Duhan (Duman) Suresi 32. ayet:
Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

Casiye (Diz Çöküş) Suresi 36. ayet:
Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah´ındır.

Tekvir (Dolama) Suresi 27. ayet:
O (Kur´an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

Mutaffifin (Kandıranlar) Suresi 6. ayet:
İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
Alem - Âlem - Bağlantılar
Âlem Sana Hayran
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/lem-sana-hayran.html

Âyân-ı Sabite ve Âlem-i Misal
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/yan-i-sabite-ve-lem-i-misal.html

Bir Âlem ki, Her Zerresi Birbirinden Haberdâr
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/bir-lem-ki-her-zerresi-birbirinden-haberdar.html
Alem - Âlem - Hadisler
Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ebu Seleme (radıyallahu anh)´nin yanına girdi. Ebu Seleme´nin gözleri açık kalmıştı, onları kapattı. Sonra:
"Ruh kabzedildi mi göz onu takip eder" buyurdu. Ehlinden bazıları feryad u figan koparmıştı. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Kendinize kötü temennide  bulunmayın, hayır dua edin! Çünkü melekler,  söylediklerinize amin derler!" buyurdu. Sonra ilave etti:
"Allahım, Ebu Seleme´ye mağfiret buyur! Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol! Ey Alemlerin Rabbi! Ona da bize de mağfiret buyur! Ona kabrini geniş kıl, orada ona nur ver!" 
[Müslim, Cenaiz 7, (920); Tirmizî, Cenaiz 7, (977); Ebu Davud, Cenaiz 19, 21, (3115, 3118); Nesâî, Cenaiz 3, (4, 5).]
Alem - Âlem - Kitap Tanıtım
İslam İnancında Gayb Alemi

Prof. Dr. İlyas Çelebi 
ENSAR NEŞRİYAT 

İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır. 
İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. 
Gayb âlemi her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bu nedenle tarihin her devrinde peygamberler dışında da bu âlemle irtibatlı olduğunu iddia eden insanlar çıkmıştır. Kâhin, arrâf, müneccim, büyücü, şifa dağıtıcı, şifreci gibi değişik adlarla ortaya çıkan insanlar gaybdan haber verme, şifa dağıtma ve tabiata tasarrufta bulunma iddiasında bulunmuşlardır.
Alem - Âlem - Özlü sözler
 • Akıl denen fenere iman fitili gerek, / Yaşanmaz ki alemde Allah´ı bilmeyerek.
 • Alemde yağcı alimler olmasaydı, zalimlerin zulme cesareti olamazdı. - Dağıstanlı A.F.
 • Allah´a ne zorluğu olur, alemi bir şahsa doldurur. - İmamı Rabbani
 • Aşk alemde yazılan en güzel sözdür. Kalemi ruh mürekkebi candır aşk´ın. O kalemi tutan ise en güzel olandır.
 • Bir aynada seyrettim alemin cümlesini. Aynam nokta sırrım nokta. Umduğum kadar büyük değilmiş, dünya nokta ben nokta. - Nazan Bekiroğlu
 • Göz öyle bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder.
 • Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun, halka matem. - Mehmet Akif Ersoy
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • “İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar.” -Yahya Kemal Beyatlı.
 • İnsanları anlamak veya insanlara kendimizi anlatmak öyle güçleşmiş ki devr-i alemde. Üstelik sınav olan ömrümüzde birçok "Anlatım Bozukluğu" çözmüşlüğümüz varken.
 • Kanatlarla geldin bu aleme, öyleyse sürünmek niye? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.  - Nizami
 • Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir. - Yunus Emre
 • Mevla’m güzel yarattıysa demedi yak âlemi / Yakacaksan beni yak, yakma bütün alemi.
 • Ne olurdu, seninle tatlılaşsaydım; yaşayış zaten acı. / Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana. / Ne olurdu, seninle aram düzgün olsaydı da, bütün alemlerle aram açılsaydı, dünya yıkılıp yansaydı. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sen, değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin. Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. Kendini ucuza satma, çünkü değerin yüksektir.
 • Şu varlık aleminde mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir. - İmam-ı Gazali
 • Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olanda alemde ekmek yok sanır.
 • Yetmiş iki millete bir gözle bak, cümle yaratılmışa bir gözle bak, / Hakk’ı  gerçek sevenlere cümle alem kardeş gibidir. - Hacı Bektaş-ı Veli
Alem - Âlem - Risale-i Nur Külliyatı
Saniyen: Mektubunda diyorsun: (Rabbülalemin) -1- tabir ve tefsirinde "on sekiz bin âlem" demişler. O adedin hikmetini soruyorsun.
Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum. Fakat bu kadar derim ki:
Kur´ân-ı Hakîmin cümleleri birer mânâya münhasır değil; belki, nev-i beşerin umum tabakatına hitap olduğu için, her tabakaya karşı birer mânâyı tazammun eden bir küllî hükmündedir. Beyan olunan mânâlar, o küllî kaidenin cüz´iyatları hükmündedirler. Herbir müfessir, herbir ârif, o küllîden bir cüz´ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline, veyahut meşrebine istinad edip, bir mânâyı tercih ediyor. İşte bunda dahi, bir taife, o adede muvafık bir mânâ keşfetmiş.
Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup

O sarayın menzilleri ise, şu on sekiz bin âlemdir ki, herbirisi kendine lâyık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanâyî-i garîbe ise, şu âlemde görünen kudret-i İlâhiyenin mu´cizeleridir. Ve o sarayda gördüğün taamlar ise, şu âlemde, hele yaz mevsiminde, hele Barla bahçelerinde rahmet-i İlâhiyenin semerât-ı hârikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise, burada kalbinde ateş olan arz ve sath-ı arzdır. Ve orada, temsilde gördüğün gizli defînelerin cevherleri ise, şu hakikatte esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerine misâldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise, şu âlemi süslendiren muntazam masnuât ve mevzun nukuş-u kalem-i kudrettir ki, Kadîr-i Zülcelâlin esmâsına delâlet ederler.
Sözler | On Birinci Söz