Medyen toplumu - Ansiklopedik bilgi
Medyen toplumu

Medyen halkı Tevrat´ta Midian´lılar (İng: Midianites) adıyla anılan kavimdir. Bugünkü Suriye´nin güneyi ile Ürdün ve Hicaz´ın kuzeyine denk gelen alanda oturdular. Tevrat´a göre Musa Mısır´dan kaçtığında Midianlılara sığınarak 40 yıl onların arasında yaşadı. Baş rahipleri Yetro´nun kızıyla evlendi. İsrailoğulları Musa önderliğinde Mısır´dan ayrıldıklarında da Midianlılardan yardım gördüler. Ancak daha sonra Midianlılar onlara düşman olup Allahın gazabına uğradılar. Tüm şehirleri ateşle yok edildi. Tevrat Midian halkının İbrahim soyundan olduğunu belirtir.
Kur´an´da bu topluma Şuayb´in peygamber olarak gönderildiği ifade edilmektedir.
Midianlıların Asur ve Hitit kaynaklarında adı geçen ve Harran yöresinde yerleşik oldukları anlaşılan Mitanniler olup olmadığı açık değildir.
Medyen toplumu - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 85. ayet:
Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb´ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a kulluk edin, sizin O´ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız."

Tevbe (Tövbe) Suresi 70. ayet:
Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Hud Suresi 84. ayet:
Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb´ı (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a ibadet edin, O´ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir ´bolluk ve refah (hayır)´ içinde görüyorum. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum."

Hud Suresi 95. ayet:
Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkına) nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah´ın rahmetinden öyle) bir uzaklık (verildi). 

TaHa Suresi 40. ayet:
"Hani kız kardeşin gezinip; "Onu(n bakımını) üstlenecek birini size haber vereyim mi?" demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün de, biz seni tasadan kurtarmış ve seni ´esaslı bir denemeden geçirip-denemiştik.´ Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa."

Hac Suresi 44. ayet:
Medyen halkı da (peygamberlerini yalanlamıştı). Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle Ben, o inkâr edenlere bir süre tanıdım, sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim (her şeyi alt üst edip kökten değiştiren) inkılabım (veya inkarım).

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 22. ayet:
Medyen´e doğru yöneldiğinde de: "Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir" dedi.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 23. ayet:
Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çekinen) iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır." dediler.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 45. ayet:
Ancak biz birçok nesiller inşa ettik de onların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen biziz.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 36. ayet:
Medyen´e de kardeşleri Şuayb´ı (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
Medyen toplumu - Bağlantılar
http://www.sevde.de/islam_Ans/M/medyen.htmMedyen toplumu - Kitap Tanıtım
Ad Semud Medyen

S. Süleyman Nedvi
İNKILAB YAYINLARI

Kur-an-ı Kerim´de doğrudan veya dolaylı olarak bahsedilen yer, kavim ve toplumların coğrafi tarihi üzerine kasamlı sayılabilecek bir çalışma olan bu eserde Seyyid Süleyman Nedvi´nin Arz´ül Kur´an adlı Urduca kitabı esas alınmıştır. 

* Arabistan Coğrafyası
* Nuh Tufanından Sonra İnsanoğlu
* Samilerin Asıl Yurdu ve Göçleri
* Helak Edilen Toplumlar
* Ad, Semüd, Medyen Kavimleri ve Peygamberi
* Cürhümiler, Lahmidler, Tasm ve Cadiler
* Minalılar, Lihyaniler...

Arkeolojik çalışmalardan istifade edilen ve harita ve fotoğraflarla zenginleştirilen bu kitap daha önce yapılmış araştırmaları da kapsamaktadır.
Medyen toplumu - Muhtelif yazılar
Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde HûD SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Medyen, Hz. İbrâhim (a.s.)’ın bu ismi taşıyan oğlunun soyundan gelen bir toplum olup, Kızıldenizde Akabe körfezinin doğu tarafında otururlardı. Hz. Mûsâ Şuayb (a.s.)’a hizmet etmiş, ve onun damadı olmuştur. Şuayb (a.s.)’ın öğrettiklerine dikkat edilirse, zamanımız medeniyetinin genel ahlâk anlayışını özellikle ilgilendiren çok dersler bulunur.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde NEML SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Mûsâ (a.s.) Medyen’de 8-10 yıl kaldıktan sonra, ailesi ile Mısır’a dönüyordu. Medyen, Hicaz’ın kuzey batı tarafında yer alır. Hz. Mûsâ, Medyen’den Mısır’a doğru geliyordu. Sina yarımadasının güney tarafında bulunup Cebel-i Mûsâ da denilen Tûr dağına varmıştı. Hz. Mûsâ’ya risalet verilen yer 1666 m. yükseklikte bir yer olup, orada 365’te Konstantin bir Kilise, ondan, iki asır sonra da Jüstinyen bir mânastır yaptırmış olup halen bu yapılar mevcuttur.

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde MERYEM SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Tur, Mısır ile Medyen arasında bir dağın adıdır. Hz.Mûsa (a.s.) Mısır’a giderken bir ateş görmüş, ona yaklaşınca “Ben Allah’ım. Hak mâbud Benim” sesini işitmişti. Burada Tur’un doğusu kasdedilmiştir. Medyen’den Mısır’a giderken Tur’un güneyine düşen yoldan geçtiğinden, güney cihetinden ona bakan kişiye göre, dağın sağı doğu, solu ise batı tarafında olur. Yoksa bir dağın sağı veya solu olmadığı âşikârdır. 

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde TÂ HÂ SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Hz. Mûsâ Medyen’den Mısır’a ailesi ile dönüyordu.

Tûr dağının da içinde bulunduğu Tuvâ vadisine geldiğinde, karanlık ve soğuk bir kış gecesinde bir oğlu dünyaya geldi. Yolu kaybetmiş, davarları dağılmıştı. En muhtaç olduğu şey ateş idi. Allah lütfundan ötürü ateşte tecelli etti ki o da buraya yönelsin (Krş. Tevrat, Çıkış, 3).

Prof. Dr. Suat Yıldırım Kur´an-ı Kerim Meal´inde ŞUARÂ SÛRESİ´nde yer alan açıklamalar:

Eyke ile Medyen bazı müfessirlere göre aynı, bazılarına göre ise iki ayrı kavim idi. Muhtemelen bunlar aynı ırkın iki kolu idiler. Hz. İbrâhim’in oğlu Medyen’e nisbet edilen bu halk, Hicaz’ın kuzeyinden itibaren Filistin’in güneyine kadar çeşitli yerleşim merkezleri kurmuşlardı.