Küfür - Küfretmek - Ansiklopedik bilgi
Küfür - Küfretmek

Küfür
1. (isim) Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
2. (din b.) Tanrı´nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme

Küfretmek: Sövmek
Küfür - Küfretmek - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 176. ayet:
Küfürde "büyük çaba harcayanlar" seni üzmesin. Çünkü onlar, Allah´a hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azab vardır.

Nisa (Kadınlar) Suresi 46. ayet:
Kimi yahudiler, kelimeleri "konuldukları yerlerden" saptırırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve -Raina- bizi güt, bize bak" derler. Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve -Bizi gözet- deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar.

Maide (Ziyafet) Suresi 41. ayet:
Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "İnandık" diyenlerle Yahudiler´den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun için sen  Allah´tan hiç bir şeye malik olamazsın. İşte onlar, Allah´ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir azab vardır.

Yunus Suresi 4. ayet:
Sizin tümünüzün dönüşü O´nadır. Allah´ın va´di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O´dur. İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 170. ayet:
Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp-küfrettiler; yakında bileceklerdir.
Küfür - Küfretmek - Kitap Tanıtım
İman Küfür ve Muvazeneleri (Günümüz Türkçesiyle ve Açıklamalı)Nüsha Karşılaştırmalı

Bediüzzaman Said Nursi
İsmail Mutlu
MUTLU YAYINCILIK
Küfür - Küfretmek - Kitap Tanıtım
İman Küfür Mücadelesi

M. Sadık Faruki
NUN YAYINCILIK

Zannedersem inanan birçok insan da benim gibi kendi kendine şu soruyu soruyordur: “İnananların varlığı, inançsızları ve mülhitleri neden rahatsız ediyor?” Kur’an-ı Kerim’e müracaat ettiğimde on dört küsûr asır evvel bunun cevabını verdiğini gördüm. Bulduğum bu cevabı inananlarla paylaşmak istedim. Cenab-ı Hakk, inayetini bizden esirgemesin, beşeriyetin muktezası olan hatalardan bizi korusun.  
Kitap, birkaç başlık altında ağırlık kazanmıştır. Bunlar kısaca, Burçlar ve tefsiri, kıyamet günü ve bu günde yapılacak şahitlikler, şahid-meşhud kelimelerinin ifade ettikleri mânalar, Uhdud Vak’ası, iman ve küfür mücadelesi, Allah’ın “Vedud” isminin çerçevesinde Allah ve Resulullah’ı sevme meselesi, eski ümmetlerden bazılarının başından geçen hadiseler ile Kur’an-ı Kerim’in tahriften ve tağyirden muhafazası mevzuları işlenmiştir.
Küfür - Küfretmek - Muhtelif yazılar
ÇOKLUK
 
Osman Yüksel Serdengeçti bir gün Beyoğlu´nda Galatasaray lisesi önünde taksim tarafına dönerek bağırmış:

- Pezevenkleeeeeer!

Herkes dönüp bakmış. Yavaş bir sesle:

-Amma da çokmuşsunuz...
Küfür - Küfretmek - Muhtelif yazılar
Ders
 
Komutan ve şair olan Musa Kâzım Paşa, Üsküdar vapuru ile karşıya geçerken yanı başında oturan iki gencin sohbetine istemeyerek kulak misafiri olmuş. 
Türk olmayan bu iki genç kendi aralarında Avrupa hakkında konuşuyorlarmış. 
Bir ara gençlerden biri şöyle demiş:

- Avrupa´yı görmeyenler eşektir.

Paşa, bu sözü duyar duymaz sinirlenmiş ve sözün sahibine:

- Sen Avrupa´yı gördün mü? 
diye sormuş.

Genç:

- Elbette gördüm. 
diye cevap verince Paşa şu soruyu sormuş:

- Peki baban görmüş müydü? 

Genç:

- Şey ben gördüm; ama babam görmemiş. 
diye cevap vermiş.

Paşa, hemen şu cümleyle gencin dersini vermiş tabi:

- Öyleyse sen eşek değil, eşşek oğlu eşşeksin.
Küfür - Küfretmek - Özlü sözler
  • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.  - M. Kemal Atatürk 
  • Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana. Aşk kadına yakışır, sevmek adama.
  • Sporda maksat yükseltmektir terbiyeyi edebi, / Bizde oldu maalesef kavga, küfür mektebi.
Küfür - Küfretmek - Risale-i Nur Külliyatı
Ey küfür ve küfrânı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azâba düşmüş bir adamın, cismiyle zâhirî bir surette, aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes´ut denilebilir mi?

Mesnevi-i Nuriye | Zühre

Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden niçin küfür hasıl olsun?
Cevap: Gizli olan umura, şeriat, emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyi, illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükua mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat´iyetle hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre hükmedilir.

İşaratül-İcaz | Hurûf-u Mukattat