Hz. İdris (a.s.) - Ansiklopedik bilgi
HZ. İDRİS (A.S.)

Soyu:
7. İdris (Ahnuh veya Uhnuh veya Hanuh) (A.S.)
6. Yerd (veya Yarid)
5. Mehlail
4. Kaynan (veya Kaynen)
3. Enuş
2. Şis (A.S.)
1. Adem (A.S.)

İdris Aleyhisselam; Adem Aleyhisselamdan sonra, kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hisab ilmini gözden geçiren zat idi. 
Geçmiş devirlerin bütün ilimleri, kendisinde toplanmıştı.
Kendisi terzi idi.
İlk kez, iğne ile dikiş diken, ilk kez, elbise dikip giyen de, İdris Aleyhisselamdı.
Halbuki, ondan önce, insanlar, hayvanların derilerini giyerlerdi.
Kendisine otuz sahife indirildi.
Bundan sonra, Yüce Allah, İdris Aleyhisselamı, pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. (Meryem Suresi, 57. ayet)
O zaman kendisi yüz altmış beş yaşında idi.

Kaynak : Peygamberler Tarihi M. Asım Köksal
Hz. İdris (a.s.) - Ayet mealleri
Meryem suresi 56. ayet :
Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygamberdi.

Enbiya suresi 85. ayet:
İsmail, İdris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi.

Hz. İdris (a.s.) - Kitap Tanıtım
Hazreti İdris ve Hazreti Nuh

Dr. Faruk Vural
MUŞTU YAYINLARI

Ayetler ve temel kaynaklar referans alınarak Hazreti İdris ve Hazreti Nuh’un hayatı anlatılıyor.
Hz. İdris (a.s.) - Risale-i Nur Külliyatı
Hattâ denilebilir ki, mânevî kemâlât gibi maddî kemâlâtı ve hârikaları dahi en evvel mu´cize eli nev-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazret-i Nuh´un (Aleyhisselâm) bir mu´cizesi olan sefine ve Hazret-i Yûsuf´un (Aleyhisselâm) bir mu´cizesi olan saati, en evvel beşere hediye eden, dest-i mu´cizedir. Bu hakikate latîf bir işarettir ki, san´atkârların ekseri, herbir san´atta birer peygamberi pîr ittihaz ediyor. Meselâ, gemiciler Hazret-i Nuh´u (Aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i Yûsuf´u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris´i (Aleyhisselâm).

Sözler | Yirminci Söz 

Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvatta bulunurlar. "Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-i Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek" (Buhari, Mezâlim: 31; Büyû´: 102; Müslim, Îmân: 242, 343; İbni Mâce, Fiten: 33.) meâlindeki hadisin sırrı şudur ki:
Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki İsevîlik şahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.

Mektubat | Birinci Mektup