İlham - Ansiklopedik bilgi
İlham

1. (isim) Esin
2. (din) Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler
İlham - Ayet mealleri
Neml (Karınca) suresi 19. ayet:
(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat."

Ahkaf (Kum Tepeleri) suresi 15. ayet:
Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanım."

Şems (Güneş) suresi 8. ayet:
Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).
İlham - Bağlantılar
İlham Üzerine

Vahiy ve İlham

İlham Kaynağı TABİAT

Bal Arısına İlham Edilen Arı Sütü

Enerji Üretim Verimliliğine İlham Kaynağı: Balıklar

Uzaktan Algılama: Göz Beyin Sisteminin İlham Ettiği Teknoloji
İlham - Hadisler
İmran ibni Husayn (Allah Onlardan razı olsun)´dan bildirildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) babam Husayn´a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretti: 
Allahumme elhimnî rüşdî ve eizni min şerri nefsî = Allahım doğru yolda yürümeyi bana ilham eyle. Nefsimin şerrinden beni koru. 
[Tirmizi, Deavat, 70]

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)´dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 
Sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. Şayet ümmetimin içinde de onlardan biri varsa hiç şüphesiz o, Ömer ibni Hattab´tır.
[Buhari, Fezailu´l-ashab, 6]
İlham - Kitap Tanıtım
Çağ Ve İlham- 4

Sezai Karakoç
DİRİLİŞ YAYINLARI
İlham - Kitap Tanıtım
İlham Öyküleri

Murat Çiftkaya
TİMAŞ YAYINLARI

Bir gün çok zengin bir adam oğlunu kırsal kesime götürüp ona insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek istemişti. 
Çok fakir bir ailenin çiftliğinde bir gün bir gece geçirdiler. Şehre dönerken baba oğluna sordu:
"Yolculuğumuzu nasıl buldun?" "Çok güzeldi babacığım!" diye cevap verdi oğlu. "İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün, değil mi?" "Evet." "Peki ne öğrendin?" "Şunu gördüm" dedi oğlu. "Bizim evde bir köpeğimiz, onların dört köpeği var. Bizim evde bahçenin yarısına kadar gelen bir havuzumuz, onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var. Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var. Bizim taraçamız ön bahçeye kadar, onlarınki ise ufka kadar uzanıyor." Ufaklık konuşurken, babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi. 
Ve çocuk ekledi: "Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için, teşekkür ederim babacığım!"
İlham - Özlü sözler
  • Ben sanatçı için bütün bir özgürlüğün olduğuna inanmıyorum. Kendine kalsa, istediği her şeyi yapmak için özgür, ancak genelde hiçbir şey yapmaz. Eğer sanatçı için ilham beklerken tehlikeli bir şey varsa hayatında bu özgürlüğünün sorunudur.  Federico Fellini
  • Benim için yazarlığın sırrı, nereden geleceği hiç belli olmayan ilhamda değil, inat ve sabırdadır. - Orhan Pamuk
  • Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.  - Mustafa Kemal Atatürk 
  • Büyük işler başarmamız için bize ilham verir, kadınlar; sonra da bunları başarmamıza engel olurlar... - Alexandre Dumas
  • Dehanın %1’i ilham, %99’u terdir.
  • İlham gelmesi için bekleyemezsiniz. Peşinden bir sopayla koşturmalısınız. - Jack London
  • Liderler kimi zaman bize karsı komplo kurar gibi görünen ve izin verirsek kesinlikle bizi boğacak olan değişken, çalkantılı, belirsiz ortamları, yani bağlamı fetheder. Yöneticiler ise bu bağlama teslim olurlar. Yönetici idare eder; lider yenilik yapar. Yönetici bir kopyadır; lider orijinal. Yönetici sürdürür; lider geliştirir. Yönetici sistemlere ve yapıya odaklanır; lider insanlara odaklanır. Yönetici kontrole bel bağlar; lider güven ilham eder. Yönetici kısa vadeli bir bakış açısına sahiptir; lider uzun vadeli perspektife sahiptir. Yönetici nasıl ve ne zaman diye sorar; lider neden ve niçin diye. Yöneticinin gözü sonuçtadır, liderin gözü ufuktadır. Yönetici taklit eder; lider yaratır. Yönetici statükoyu kabul eder; lider ona meydan okur. Yönetici klasik anlamda iyi bir askerdir; lider kendine özgü bir şahsiyettir. Yöneticiler işleri doğru yaparlar; liderler doğru isi yaparlar. - Chérie Carter-Scott
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. - Thomas Edison
  • Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen izah eder. Üstün öğretmen örnekler gösterir. Büyük öğretmen ilham kaynağıdır.
İlham - Risale-i Nur Külliyatı
Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamât bu kısımdandır. Fakat derecâtı çok mütefâvittir. Meselâ, en cüz´îsi ve basiti, hayvanâtın ilhamâtıdır. Sonra avâm-ı nâsın ilhamâtıdır. Sonra avâm-ı melâikenin ilhamâtıdır. Sonra evliyâ ilhamâtıdır. Sonra melâike-i izâm ilhamâtıdır. İşte, şu sırdandır ki, kalbin telefonuyla vâsıtasız münâcât eden bir velî der: ...
Sözler | On İkinci Söz 

Dördüncüsü: Müfrit bir kısım ehl-i tasavvuf, ilhamı, vahiy gibi zanneder ve ilhamı vahiy nevinden telâkki eder, vartaya düşer. Vahyin derecesi ne kadar yüksek ve küllî ve kudsî olduğu ve ilhâmat ona nispeten ne derece cüz´î ve sönük olduğu, On İkinci Sözde ve i´câz-ı Kur´ân´a dair Yirmi Beşinci Sözde ve sair risalelerde gayet katî ispat edilmiştir.
Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup