Tevekkül - Tevekkül etmek - Ansiklopedik bilgi
Tevekkül - Tevekkül etmek

Tevekkül, (isim, din b.) Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah (c.c.)´a bırakma
Tevekkül - Tevekkül etmek - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 122. ayet:
O zaman sizden iki grup, neredeyse "çözülüp geri çekilmek" istemişti. Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü´minler, yalnızca Allah´a tevekkül etmelidir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 159. ayet:
Allah´tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah´a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 160. ayet:
Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi "yapayalnız ve yardımsız" bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü´minler, yalnızca Allah´a tevekkül etsinler. 

Tegabun (Aldanış) Suresi 13. ayet:
Allah; O´ndan başka ilah yoktur. Öyleyse mü´minler (yalnızca) Allah´a tevekkül etsinler.

Talak (Boşanma) Suresi 3. ayet:
Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah´a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır.

Mülk (Yönetim) Suresi 29. ayet:
De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O´na iman ettik ve O´na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz."

Tevekkül - Tevekkül etmek - Kitap Tanıtım
Tevekkül mü? Tembellik mi?

Prof. Dr. Abdülaziz Hatip
NESİL YAYINLARI

"Tevekkül" konusu maalesef birçok kimse tarafından bilerek veya bilmeyerek istismara uğramış ve uğramaktadır. Buna mukabil, her dönemde gerçek ilim ve takva ehli kimseler bu yaraya neşter vurarak çağdaşlarını konuyla ilgili aydınlatmaya, böylece cahil veya sinsi istismarcıların tahribatına engel olmaya gayret etmişlerdir.
Müslümanların her zamandan fazla tahkiki bir imana sahip olarak Allah’a tam tevekkül etmenin yanı sıra İslamiyet’in terakkisi için yüksek bir performansla çalışmaya muhtaç bulundukları günümüzde, tevekkülün hakikatine ışık tutarak çalışma ile bağdaşabilirliği konusu bu kitapta ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve etrafındaki şüpheler bertaraf edilmiştir.
Tevekkül - Tevekkül etmek - Muhtelif yazılar
TEVEKKÜL BÖYLE Mİ OLUR? 

Büyük velilerden Şakik Belhi (VIII. yyıl) bir kıtlık senesinde, herkesin kara kara düşündüğü bir ortamda, zengin bir adamın kölesinin şakır şakır oynadığına şahit oldu. Yanına yaklaştı ve sordu: 
- Herkes kıtlıkla, açlıkla karşı karşıya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun? Köle cevap verdi: 
- Herkesten bana ne? Benim için bir tehlike söz konusu değil. Benim efendimin 7-8 tane köyü var, her ihtiyacımız o köylerden sağlanıyor. 
Bu açıklama Şakik´i adeta bir şamar gibi sarstı. Çünkü kendisi de kıtlıktan dolayı endişe içindeydi. Ama köle onu uyandırdı ve kendi kendine şöyle dedi: 
- Hey Şakik kendine gel! Şu köle nihayet bir insan olan efendisine bunca güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Sen ki bütün canlıların rızkını garanti eden Allah´a inanıyor, tevekkül ediyorsun, Bu nice tevekküldür ki rızık endişesi içindesin? 

Tevekkül - Tevekkül etmek - Muhtelif yazılar
GERÇEK TEVEKKÜL 

Vaktiyle zeki, çalışkan bir medrese (üniversite) talebesi, rüyasında çok sevdiği, feyz aldığı, bağlandığı hocasının cehennemlik olduğunu gördü Rüyayı ilk gördüğünde sıradan bir rüya diye aldırmadı Ama aynı rüyayı birkaç defa üst üste görünce gerçekçi bir rüya olarak yorumladı ve bundan dolayı üzüntüye kapıldı Üzüntüsü dışardan da fark edilecek haldeydi Herkes gibi hocası da bunu gördü ve sordu: 
- Oğlum senin neyin var, son günlerde yüzün hiç gülmüyor? 
Delikanlı başlangıçta söylemek istemeyip geçiştirmeye çalıştıysa da ısrar karşısında açıklamak zorunda kaldı: 
- Hocam, ben kaç defadır rüyamda sizin cehennemlik olduğunuzu görüyorum ve buna çok üzülüyorum 
Hoca öğrencisine ve onun şahsında herkese ibret olacak şu açıklamada bulundu: 
- Oğlum, ben senin gördüğün rüyayı (kendimin cehennemlik olduğunu) kırk yıldır görüyorum Ama yine de ümitsiz ve isyankâr değilim doğru bildiğim yolda yürüyor, Allah´a kulluğumu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyorum. Bana düşen de budur gerisi Allah´ın bileceği iştir.
Tevekkül - Tevekkül etmek - Özlü sözler
  • Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Sen Hakka tevekkül kıl, teslim ol ve rahat bul, her işine razı ol Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler.
  • İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. / Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. / Övünmek istedim, bunu huyda ve benlikte küçülmekte buldum. / Gönlümün ganî olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum. - VEYSEL KARANİ
  • Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. - İmam Gazali
Tevekkül - Tevekkül etmek - Risale-i Nur Külliyatı
Ve o iki vazife ise; birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır, Ona tevekkül edip emniyet etmektir.
Evet, en parlak bir mu´cize-i san´at-ı Samedâniye ve bir hârika-i hikmet-i Rabbâniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idâme eden de odur. Ondan başka olmaz!
Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir-meyve kurtları ve balıklar gibi. En âciz, en nâzik mahlûk, en iyi rızkı o yer-çocuklar ve yavrular gibi.

Sözler | Beşinci Söz 

Allah´ım, kalplerimizi İmân ve Kur´ân nuruyla nurlandır.
Allah´ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et.

Sözler | Yedinci Söz