Demir - Ansiklopedik bilgi
Demir
Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Latince. Ferrum dan).
Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. 
Kur'an-ı Kerimin 57 suresi olan Hadid suresinde geçen el hadide kelimesi demir anlamındadır.

Demir - Ayet mealleri
Hadid suresi 25. ayet:
Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. 
Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, kendisine ve elçilerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). 
Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. 

Sebe suresi 10. ayet:
Andolsun, biz Davud'a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik. 
Ey dağlar, onunla birlikte (Beni tesbih edip) yankıyla ses verin 
(dedik) ve kuşlara da (aynısını emrettik). Ve ona demiri yumuşattık.

Demir - Bağlantılar
Demir Metabolizması

Demir Dengesi ve Hepsidin

Demir Elementi ve Sağlığımız

Çöl Kumuyla Gelen Nimet: Demir

Demir Nanoparçacıkları ve Kur´ân-ı Kerîm

Demir
Demir - Hadisler
Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce): "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer.
"Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi? Bu sefer de:
"Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine adam:
"Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu.
"Gümüşten dedi, ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın." 
[Tirmizî, Libâs 43, (1786); Ebû Dâvud, Hâtem 4, (4223); Nesâî, Zînet 47, (8, 172).]

Zeyd İbnu Sâbit (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Uhud´a çıktığı zaman, (bir müddet sonra) O´nunla beraber çıkanlardan bir kısmı geri döndü. [Bunlar hakkında] Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın ashabı ikiye ayrıldı. Bir grup: "Bunları öldürelim" diyordu. Öbür grup ise: "Hayır onları öldürmeyelim"  diyordu. Bu ihtilaf üzerine şu âyet nâzil oldu:
"(Ey Müslümanlar!) Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye? Allah onları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Allah´ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah´ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın" (Nisa 88).
Resulullah da şöyle buyurdu: "Burası Taybe´dir. Deccâl´ı sürer çıkarır, tıpkı körüğün, demirin pasını çıkardığı gibi." 
[Buhârî, Megâzî 17, Fedâilu´l-Medine 10, Tefsir, Nisa 15; Müslim, Münafıkun 6, (2776); Tirmizî, Tefsir, Nisa (3031).]
Demir - Kitap Tanıtım
Demirin Biyoinorganik Kimyası

Ahmet Kahraman
ÇİZGİ KİTABEVİ

Bilindiği gibi demir, çoğu mineral elementler gibi canlı dokularda bulunur. Demir, canlıların sağlıklı dokularında eser element olarak bulunur. Eksiklik önlendiği zaman, normal dışılıklar ve spesifik biyokimyasal değişmeler önlenebilir. 

Demirin biyoinorganik kimyası kitabının konuları, canlı organizmalarda kandaki oksijenin taşınması, demirin depolanması doktora semineri 1 ve enzim aksiyonunda demirin rolü, demirin metabolizması doktora semineri 2 olarak hazırlanmış Konya Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümünde sunulmuştur. Daha sonraki ilavelerle bu çalışma kitap haline getirilmiştir. Bu kitap, kimyacılara, biyologlara, diyetisyenlere, gıda ve ziraat mühendislerine, tıbbiyelilere, veterinerlere ışık olacak mahiyettedir. Ayrıca, bu çalışmada verilen referanslar araştırmacılara yol gösterecektir. 
Demir - Risale-i Nur Külliyatı
Beşinci Lem´a: Nasıl ki bir kitap, eğer yazma ve mektup olsa, onun yazmasına bir kalem kâfidir. Eğer basma ve matbû olsa, o kitâbın hurufâtı adedince kalemler, yani demir harfler lâzımdır; tâ o kitap tâb edilip vücud bulsun. Eğer o kitâbın bâzı harflerinde, gayet ince bir hat ile, o kitâbın ekseri yazılmış ise, Sûre-i Yâsin lâfz-ı Yâsinde yazıldığı gibi, o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lâzım-tâ tâb edilsin.

Sözler | Yirmi İkinci Söz

Bu sırrı bir temsil ile beyân edeceğiz. Meselâ, insanların sanatları içinde, nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır; bâzan müsâvi, bâzan madde daha kıymettar, bâzan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bâzan, antika olan bir sanat, bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse, hârikapîşe ve pek eski hünerver san´atkârına nisbet ederek, o sanatkârı yâd etmekle ve o sanatla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir.

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz