Ruh - Ansiklopedik bilgi
Ruh

1. (isim) Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu
2. En önemli nokta, öz
3. Esans
4. Duygu
5. (felsefe) Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü
Ruh - Ayet mealleri
İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 85. ayet:
Sana ruh´tan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir."

Nisa (Kadınlar) Suresi 171. ayet:
Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah´a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah´ın elçisi ve kelimesidir. Onu ("OL" kelimesini) Meryem´e yöneltmiştir ve O´ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah´a ve elçisine inanınız;  "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O´nundur. Vekil olarak Allah yeter. 

Hicr Suresi 29. ayet:
"Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın."

Nahl (Arı) Suresi 2. ayet:
Kullarından dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile indirir: Benden başka ilah yoktur, şu halde benden korkup-sakının, diye uyarın."

Enbiya (Peygamberler) Suresi 91. ayet:
Irzını koruyan (Meryem); biz ona kendi ruhumuzdan üfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık.

Secde Suresi 9. ayet:
Sonra onu "düzeltip bir biçime soktu" ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz?

Sad Suresi 72. ayet:
"Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın."

Gafir (Bağışlayan) Suresi 15. ayet:
Dereceleri yükselten Arş´ın sahibi (Allah),  "toplanma ve buluşma" günü ile uyarıp-korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. 

Şura (Danışma) Suresi 52. ayet:
Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip-iletiyorsun.

Tahrim (Yasaklama) Suresi 12. ayet:
İmran´ın kızı Meryem´i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.

Kadr (Kudret) Suresi 4. ayet:
Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.

Ruh - Kitap Tanıtım
Ruh Bakımı

Metin Karabaşoğlu
NESİL YAYINLARI

Cilt bakımının koskoca bir sektöre dönüştüğü, uğruna onmilyarlarca doların, nice emeğin ve zamanın harcandığı bir "görüntü" dünyasının unutulan gerçeğidir ruhbakımı. 
Oysa mideler gıda, ciltler bakım istediği gibi, ruhun da bakıma, özene, beslenmeye ihtiyacı vardır. 
Gelin görün ki, "madde"ye odaklanmışsa gözler, "mânâ" unutulur. "Cild"e ve "beden"e yoğunlaşmışsa nazarlar, ruhlar bakımsız kalır. 
Ruhbakımı, işte bu gerçekten hareketle gelişen denemeleri içeriyor. 
Bir yandan modern yaşantıları eleştirel bir gözle değerlendirirken, öte yandan bizi yitip gitmesin istediğimiz özümüze çağırıyor ve bir "ruhbakımı"na davet ediyor. 
Peygamber ahlâkı ve sahabe hayatları üzerine yoğunlaşan bir sorgulamayla gelen, Saadet Asrı´nın aydınlığında bir "ruhbakımı"na...
Ruh Bakımı, sarsıcı ve uyarıcı bir kitap. Ama bir o kadar da şefkatli ve onarıcı.
Bu kitap, ruhunuza iyi gelecek... 
Ruh - Muhtelif yazılar
RUHUN IRKI VAR MI?

Ruh, beden ülkesinin misafiri... 
İnsan, ana rahminde dört aylık oluncaya kadar bir nevi bitki hayatı yaşıyor. 
Falan ırktan olan bir babanın sulbünden gelmiş ve yine falan ırktan bir annenin rahminde karar kılmış...
Babasında insan tohumunu halk eden, annesinin rahmini ona karargah yapan Rabbi´nin ihsanıyla o karanlık menzilde büyümesini sürdürüyor.
İşte ırk mefhumu, ancak bu menzil için, bu ev için geçerli. 
Oraya gelen misafir hiç bir ırka mensup değil. Ruhlar aleminden geliyor rahme...
Ruhun ırkı yoktur. Ve insan da kamil manasıyla ruhdan ibarettir...Beden onun elbisesi...
İnsan değişik kumaşlardan elbiseler giymekle değişmez...
Geliniz, akılsız çocuklar gibi elbise davası gütmekten vaz geçelim.
Geliniz ruhumuza dönelim, irfanımızı artıralım. Kalbimizi Mevla´mızın razı olduğu güzel hasletlerle bezeyelim. 
Onun sevgisini ruh alemimize sultan yapalım.
Onun marifetini aklımıza gaye kılalım. 
Bütün bilgiler ona hizmet ettikçe güzelleşsin... 
Kendimize şu veya bu ideolojinin sapık liderini değil, Allah Resulunü rehber edelim.
O, ırkcılığa "asabiyyet-i cahiliyye" demiyor mu ?
Meseleye ruh yönünden nazar etmek gerek. 
İnsanı yükselten, ona Hak katında değer kazandıran bütün hususiyetler onun ruhuyla alakadardır, bedeniyle değil...
Allah katında uzun boylular, kısalardan daha şerefli değildir.
O mizanda, kilolular zayıflardan daha ağır basmaz.
Yine onun katında siyahlar çirkin de, beyazlar güzel değildir.
Vefa duygumuz ne alemde?..
Nimete şükür etmeyi biliyor muyuz ?
Nazarımız mahlukatın üzerinde dolaşırken kalbimize ne gibi manalar hakim oluyor ?
Hangi sohbetlere can atıyor, hangilerinden kaçıyoruz ?
Daha sayılamayacak kadar çok nice manevi icraatlarımız var ki, Allah bize bunlara göre değer veriyor, yahut bunlara göre azap ediyor. 
Bu saydıklarımızın güzelleri, Kürt´te olsa güzeldir, Laz´da olsa, Çerkez´de de.. 
Fenaları da yine her ırkta fenadır, pistir, yüzüne bakılmaz.
Bunların hepsini yaratan o... 
İnsan bedenine bu hususiyetleri o yerleştirmiş..
Bunlardan dolayı kulunu ne metheder ne de zemm... 
Yani, kınamaz da, övmez de.. 
Ruh - Özlü sözler
  • Çalışmanıza iyice odaklanırsanız, ürettiklerinize ruhunuzu nakşedersiniz.
  • Bütün mesele, ruhları görebilecek gözler edinmektir.  (Lord Byron)
  • Sanat, ruhun madde içinde görünüşüdür.  (Suut Kemal Yetkin)  
  • İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk. (Albert Einstein)
  • Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar. (Albert Einstein)
  • Senin bir ruhun yok.Sen zaten bir ruhsun. Senin bir bedenin var. - Clive Staples Lewis
  • Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir. - Platon (Eflatun)


  • Cisim zahirdir, ruh ise gizli. Cisim yen gibidir, ruh el gibi. Akıl ise ruhtan da daha gizlidir. Duygu, akıldan daha fazla, daha çabuk ruha yol bulur. Mesela bir hareket gördün mü anlarsın ki o hareket eden diridir. Fakat akıllı mı acaba? Bunu bilemezsin. 
        Mesnevi-i Mevlevi II. cilt 3253-3255

Ruh - Risale-i Nur Külliyatı
O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise, askerliği bırakır. Nizâma tâbi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hâdiseden titrer bir sûrette gider. Tâ mahall-i maksûda yetişir. Orada, âsi ve kaçak cezasını görür.

Sözler | Üçüncü Söz

Meselâ, göz, bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp, belki nefis hesâbına çalıştırsan, geçici, devamsız bâzı güzellikleri, manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i nefsâniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün Sâni-i Basîrine satsan ve Onun hesâbına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın bir mütâlaacısı ve şu âlemdeki mu´cizât-ı san´at-ı Rabbâniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübârek bir arısı derecesine çıkar.

Sözler | Altıncı Söz