Yaratmak - Yaratılmak - Ansiklopedik bilgi
Yaratmak - Yaratılmak

1. (din b.) Allah, olmayan bir şeyi var etmek
2. Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak
3. Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak

Yaratmak - Yaratılmak - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 54. ayet:
Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah´tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O´nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Nahl (Arı) Suresi 8. ayet:
Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?

Neml (Karınca) Suresi 64. ayet:
Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz."

Zümer (Yığınlar) Suresi 6. ayet:
Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra ondan kendi eşini var etti ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O´nundur. O´ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 33. ayet:
Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan (Allah), ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hayır; gerçekten O, her şeye güç yetirendir.

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 27. ayet:
Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

Nisa (Kadınlar) Suresi 28. ayet:
Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 49. ayet:
Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

Ğaşiye (Kuşatan) Suresi 17. ayet:
Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 59. ayet:
Şüphesiz, Allah katında İsa´nın durumu, Adem´in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.

Yaratmak - Yaratılmak - Kitap Tanıtım
Yaratılış Sırrı 
Meryem Suresi (1- 15. Ayet)

Cemalnur Sargut
NEFES YAYINLARI

Meryem Sûresi yaratılış hakîkatini anlatırken, Allah’ın Rahman ve Rab isimlerinin tecellîlerini ve duânın hakîkatini öğretiyor. 
Her şeyin Allah’ın ezelî nasibi ile olduğunu ama bu nasibin ortaya çıkması için gayretin gerekliliğini öğreten yüce Allah’ın, her an hareket halinde olmanın Allah’ın isim ve sıfatlarını idrak için mecburiyet olduğunu anlatıyor. 

Ken’an er-Rifâî: “Bulunduğun yerde kalma ileri geç, geç ne kadar geçersen geç yoksa ömrünün geçmesi mezara yaklaşman olmasın. Yürü, dâima yürü. Eğer ölüm seni yolda iken yakalarsa onu Allah bilir. Yeter ki dururken olmasın” buyuruyor. 
Resûlullah ise: “Bir gününü diğer günüyle müsâvî geçiren kişiye yazıktır” diyor. 

İşte, ilerlemeyi sağlayan şüphesiz mürşid-i kâmildir ve Meryem Sûresi; çalıştığımız âyetler içinde kâmil insanı, ondaki tecellîyi, onda âşikâr olan Hayy ismini öğretir. 

Velhâsıl bütün çalışmalarımız içinde en ziyâde zevk aldığımız bu on beş âyetin gönlümüzde nûr-u ilâhi’yi uyandırarak, bizi İslâm nûruna eriştirmesi niyâzıyla...
Yaratmak - Yaratılmak - Muhtelif yazılar
NASIL YARATILIYORUZ ?

Yeryüzünde her yıl milyonlarca bebek doğar. 
Bu, her saat binlerce mucizenin aynı anda dünyamızın her köşesinde birden cereyan edişi demektir. 
Her birimiz böyle bir mucizenin neticesi değil miyiz ?
Fakat insan alışılmışın dışında cereyan eden hadiselere merakını sarfetmeye meyillidir. 
Kendisinin nasıl var olduğu üzerinde durup düşünmek ihtiyacını nadiren hissedenlerin, bir tüp bebek hadisesine fevkalade ilgi duyması bu yüzdendir.
Tüp bebeğin, meydana gelişinde insanın rolü, kendi ihtiyarı dışında cereyan etmekte olan hadiselere sadece zemin hazırlamaktan ibarettir. 
Buna karşılık yaratılması pek çok noktalarını yirminci yüzyıl ilminin dahi aydınlatamadığı, akla durgunluk veren safhalardan geçerek gerçekleşmektedir.
Bir anne ile, henüz dünyaya gelmemiş bebeği arasındaki münasebet her bakımdan tam bir ahenk içerisindedir. 
Herhangi bir uyuşmazlık alameti ise, çok nadir görülür. 
Erken doğumlar ile düşük olarak bilinen hadiseler, günümüzdeki doğum mütehassısları tarafından "hadiselerin ilahi nizam altındaki akışında araya değişik bir amilin girmesi sonucunda tezahür eden sapmalar" şeklinde tarif edilmektedir.
Cerrahi müdahaleler ile bir başka kişiye ait yabancı dokuların nakledildiği vücutlarda, birbirine benzeyen reaksiyonlar göze çarpar. 
Nakledilen doku ufak ise, kaybedilir ve büyük ise, genellikle vücuddan atılır. 
Bu özelliğin insanın doğuştan itibaren hücrelerinde, hatta moleküllerinde taşıdığı bir şahsiyet belirtisinden ileri geldiği kabul edilmektedir.
Vücuda yeni bir organ nakledildiği zaman, vücudu mikroplara karşı koruyan itici silahlı hücreler (akyuvarlar) bu dokuyu yabancı olarak karşılamakta ve düşman muamelesi gören doku, 2 hafta gibi kısa bir zaman içinde tahrip edilerek vücuddan atılmaktadır.

Yaratmak - Yaratılmak - Muhtelif yazılar
Ne için yaratıldık?

Behlül-i Dânâ bir gün Bağdât sokaklarından birinde giderken, oynayan çocuklar gördü. 
Çocuklardan biri ise bir köşeye çekilmiş onlara bakıyor ve ağlıyordu. 
Behlül-i Dânâ o çocuğun yanına gitti ve; 
"Ey çocuk niçin ağlıyorsun? Gel sana bir şeyler alayım da sen de arkadaşlarınla oyna." dedi 
ve çocuğun başını okşadı. Çocuk bakışlarını Behlül´e çevirdi ve;
"Ey aklı az adam! Biz oyun için yaratılmadık." dedi. 
Behlül bu söze şaştı ve çocuğa; "Ey oğlum! Peki niçin yaratıldık." diye sordu. 
Çocuk; "Allahü teâlâyı bilmek ve O´na ibâdet etmek için." dedi. 
Behlül hazretleri; "Peki bunun öyle olduğunu nereden biliyorsun?" diye sordu. 
Çocuk, Mü´minûn sûresinin 115. âyet-i kerîmesini okuyuverdi. 
Meâlen; "Sizi ancak boşuna yarattığımı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz ?
Hazret-i Behlül tekrar; "Ey çocuk. Sen hakîmâne konuştun. Bana biraz daha nasîhat et." dedi 
ve ağlamaya başladı. Kendinden geçmişti. Kendine geldiğinde çocuğa; "Ey oğlum! Senin günâhın yok. 
Sen bir çocuksun. Nasıl oluyor da böyle düşünebiliyorsun?" diye sordu. 
Çocuk da; "Ey Behlül! Babamı ateş yakarken gördüm. İri odunları küçük çırpılarla tutuşturuyordu. 
Ben de Cehennem´in yanan küçük odunlarından olacağımdan korkuyorum." dedi. 
Bu sözler üzerine Behlül-i Dânâ hazretleri tekrar ağladı. Kendinden geçti. 
Kendine geldiğinde çocuğu yanında göremedi. Oradakilere bu çocuğun kim olduğunu sordu. 
Onlar; "Tanımadın mı?" dediler. Behlül; "Hayır." deyince, onlar; 
"Bu, hazret-i Hüseyin evlâdından seyyid bir çocuktur." dediler. 
Behlül de; "Ancak böyle bir ağacın meyvesi bu kadar olgun olabilirdi." deyip oradan ayrıldı. 

Yaratmak - Yaratılmak - Özlü sözler
 • Allah herkesi biribiri için yaratmış ama kim kimin için belli değil — Mustafa Topaloğlu
 • Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı. İnsan kuşları sevdi ve kafesleri yarattı. — Jacques Deval
 • İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için, Dünya´daki kaosun nedeni, eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.
 • Olayların yaratıcısı insanlar değildir, olaylar insanların yaratıcısıdır. - Benjamin Disraeli
 • Geleceğimizi yaratıp buna kader diyoruz. - Benjamin Disarelli
 • Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez. (Albert Einstein)
 • Kendinize gerçekten gülebilmek yaratıcı düşünme eğitiminin en önemli adımıdır. (Melik Duyar)
 • Yaratıcı düşünmek demek keşfetmek, denemek, gelişmek, risk almak, kuralları yıkmak, hatalar yapmak ve eğlenmektir. (Mary Lou Cook)
 • Yaratıcı düşünmek olmayan ilişkileri görebilmektir. (Thomas Disch)
 • Zekânın en üst derecesi yaratıcı düşünme, yaratıcı düşünmenin en üst seviyesi ise mizahtır. (Melik Duyar)
 • Liderler, motivasyonu kendileri yaratmaz, yanlımca bağlarını çözer.
 • Bozulduğu zaman, insandan daha korkunç yaratık yoktur.
 • Allah´ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiniz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz. ARABİSTAN atasözü
 • Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız. - Mohawk Kabilesi
 • Aşkı tanıdığında, Yaratıcı’yı da tanırsın. - FOX KABİLESİ

Yaratmak - Yaratılmak - Risale-i Nur Külliyatı
Beşinci İkaz
Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibâdetteki fütûrun ve namazdaki kusurun, meşâgil-i dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derd-i maîşetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Sözler | Yirmi Birinci Söz

İşte, ins ve melek, nasıl ki imanları ve ubudiyetleriyle Mabud-u Zülcelali bildiriyorlar; öyle de, o Hakim-i Zülcelal dahi, o ilancılara verdiği çok cami istidatlarla, pek harika cihazlarla ve dekaik-ı ilmiyeleriyle herbirisini bütün kâinatla alakadar bir küçük kâinat hükmüne getirmekle, Kendini pek parlak bir tarzda bildiriyor. Mesela, insanın küçücük kafasında ceviz kadar bir yerde kuvve-i hafıza, kuvve-i hayaliye, kuvve-i müfekkire gibi müteaddit, acib makineleri yaratmak ve kuvve-i hafızayı bir büyük kütüphane hükmüne getirmekle, ilm-i ezelinin cilvesiyle, güneş gibi Kendini gösteriyor.

Şualar | On Beşinci Şuâ