Tepki - Etki - Ansiklopedik bilgi
Tepki - Etki

Tepki
1. (isim) Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon
2. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış
3. Karşılık verme

Etki
1. (isim) Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
2. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım
3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim

Tepki - Etki - Ayet mealleri
Nisa (Kadınlar) Suresi 63. ayet:
İşte bunların, Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen, onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle.

Müzemmil (Bürünen) Suresi 6. ayet:
Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.

Enam (Davar) Suresi 60. ayet:
Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün "güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı" bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O´dur. Sonra "en son dönüşünüz" O´nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.

Sebe Suresi 38. ayet:
Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.

Tepki - Etki - Kitap Tanıtım
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Stephen R. Covey
VARLIK YAYINLARI

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir yaklaşım benimseyen ve toplam kalite anlayışının öncülerinden olan Stephen R. Covey, çarpıcı örneklerden yola çıkarak, aşama aşama, insana yaraşır biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, başarılı bir yaşam için değişime ayak uydurmamızı sağlayan alışkanlıkları belirliyor, değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce ulaşmanın yollarını gösteriyor.
Tepki - Etki - Muhtelif yazılar
TEPKİSİZLİK 

Ünlü virtüöz piyanonun başına oturmuş ve salonu hıncahınç dolduran seyircilerin önünde, konserine başlamıştı. Ancak tuşlara basıp çalıyor görünmesine rağmen, telleri önceden sıkılmış olan piyanodan hiçbir ses çıkmıyordu! 
Dinleyiciler, birbirine göz ucuyla bakarak ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar, fakat nedense tepki gösteremiyorlardı. 
İki saat suren sessiz konserden sonra ünlü virtüöz oturduğu yerden kalkarak büyük bir ciddiyetle onları selamladı.   
Salon sürekli alkış sesleriyle çınlıyordu. 
İngiltere´de yaşanan bu olaydan sonra piyanist, kendisiyle röportaj yapan televizyon spikerine : 
-"İnsanlardaki tepkisizliğin nereye kadar varacağını öğrenmek istedim" .... diyordu... 
- "Meğer sınırı yokmuş.." 

Tepki - Etki - Özlü sözler
  • Etkin insan kendi yaşamı üzerinde etkin olan insandır.
  • Eğer kendi yaşamınıza ETKİ edemiyorsanız, başkalarını etkilemeniz pek mümkün değildir.
  • Tepki acziyet göstergesidir, KAMİL İNSAN tepki göstermez, ETKİLEMEYE ÇALIŞIR.
  • İnsanların etkileme gücü kişisel bütünlükleri ile doğru orantılıdır.
  • Olumsuz durumlar için çözüm içermeyen, sadece TEPKİ belirten ifadeler, daha büyük bir tepki olarak geri döner.
  • Olumsuz durumlara TEPKİ değil ETKİ gösterilmelidir (uygulanmalıdır).
Tepki - Etki - Risale-i Nur Külliyatı
Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim hâlis, lillâh için olmamış ki, aksülâmel oluyor; siz, ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrâda sizinle görüşeceğiz.

Mektubat | On Altıncı Mektup

Evet, dinsizliğin hükümferma olduğu o dehşetli devirde, ehl-i din, terzîl edilmeye çalışılıyordu. Hatta Kur´an´ı dahi tamamen kaldırmak ve Rusya´daki gibi dînî akîdeleri tamamen imha etmek düşünülmüş, fakat millet-i İslamiyece bir aksülameli netice verebilmesi ihtimali ileri sürülünce, bundan vazgeçilmiş; yalnız şu karar alınmıştı: "Mekteplerde yaptıracağımız yeni öğretim usûlleriyle yetişecek gençlik, Kur´an´ı ortadan kaldıracak ve bu sûretle milletin İslamiyetle olan alakası kesilecek." Bütün bu dehşetengîz planları çeviren o müthiş fitnenin menbaları, şimdiki dînî inkişafın muarızı ve düşmanları olan haricî dinsiz cereyanların reisleri ve adamları idi. Evet, Türk milleti içerisinde meydana getirilen o dehşetli hadisatın içyüzünü, tafsilatını, istikbalin hakîkatperest tarihçilerine ve bunları, şimdi demokrat idaredeki serbestiyetle bir derece neşretmekte olan İslam-Türk muharrirlerine havale ediyoruz. Bizim vazifemiz, yalnız ve yalnız hakaik-ı îmaniye ve Kur´aniye ile meşgul olmaktır. Biz, yalnız ve yalnız îman ve İslamiyet cereyanındayız. 

Tarihçe-i Hayat | İkinci Kısım : Barla Hayatı